Suo­raan­Suo­neen — ja mitä muuta menossa?

Moi,
pil­vi­pal­ve­lut, Mic­ro­soft Office 2010, Win­dows 7, Nokia N9, Win­dows Phone, Apple iPhone 4S, Sam­sung Galaxy S II, Win­dows 8, uudet lelut ja jär­jes­tel­mät — kuinka voin ottaa käyt­töön eri­lai­sia pal­ve­luja ja hyö­tyä omassa yri­tyk­ses­säni niistä?
Nuo ovat niitä aiheita joista kan­nat­taa kysyä — eri­tyis­toi­mek­sian­not, Suo­raan­Suo­neen IT audi­tointi, lex Nokia asiat, jne — ota ihmeessä yhteyttä!

Päi­vi­tys­ten koot kas­va­vat edelleen

Jos päi­vi­tät puhe­lin­tasi ilman WLAN-yhteyttä, ota huo­mioon oman data­pa­ket­tisi kk-määrä ja kuinka pal­jon joudut/pääset mak­sa­maan yli­mää­räi­sistä mega­ta­vuista. Esi­mer­kiksi Nokia N9 “Mee­gon” päi­vi­tys on 215 Mega­ta­vua ja lisäksi kaikki ohjel­ma­päi­vi­tyk­set sii­hen päälle:

Ja jos mikään muu ei auta, ken­ties vuo­den 1939 — 1940 ver­sio sopi­van het­ken tullen?

ter­vei­sin Jari
PS: Gene­sis ja Page­Li­nes => lue lisää.

PS2:  tek­nii­kasta ja koo­daa­mi­sesta kiin­nos­tu­neet => Geeks on wheels — kier­tue 21.11.2011 Lappeenrannassa: