iOS 5.0, Apple iCloud, Nokia N9 Meego, Office 365 ja …

Moi,
Apple iOS 5.0 päi­vi­tyk­sien osalta kan­nat­taa kysellä lisä­tie­toa ja käy­tän­nön caseja. Pari­sen­kym­mentä eri­laista tilan­netta ollut ensim­mäi­sen vii­kon aikana ja lisää tulee koko ajan. Samalla Apple iCloud, iMes­sage, Find My iPhone/iPad, Twit­ter ja muut päi­vi­tyk­seen liit­ty­vät koh­dat sel­lai­sia joista päi­vit­täin käy­tän­nön caseja.
Nokia N9 Meego ja miten se toi­mii? Kysy lisää, niitä asen­neltu Win­dows-Mac-ympä­ris­töi­hin muun IT audi­toin­nin ohessa. Ja Apple iPa­din käyttö yleis­tyy yhä enem­män yri­tys­käy­tössä, sii­tä­kin voi kysellä lisää.

Hui­jaus­vies­tit pank­kiyh­teyk­sissä jatkuvat

Nor­dea on ollut enem­män hui­jaus­vies­tien osalta mutta Osuus­pankki pääs­syt nyt myös lis­toille. Tässä esi­merkki miltä näyttävät:


Kuten pan­kit infor­moi­vat, kos­kaan ei säh­kö­pos­tilla kysellä sala­sa­noja ja tun­nuk­sia nii­den toi­mesta siis.
ter­vei­sin Jari
PS: Pilvi 2011 — semi­naa­rissa siis Mic­ro­soft Ofice 365 se mitä käy­tämme esi­merk­kinä. Samaa logiik­kaa voi sovel­taa muis­sa­kin cloud com­pu­ting asioissa. Tule kuuntelemaan!