Gene­sis, Anna, Google+, 365, Ibas, …

Arvoisa Luki­jani, Asiak­kaani ja Yhteistyökumppanini,
eri­tyis­toi­mek­sian­not — sadetta elo­kuussa, rän­tää syys­kuussa ja lunta loka­kuussa — ja muuta kesän aikana tapah­tu­nutta löy­tyy uusim­masta asiakasinfostani.
Phil Col­lin­sista tyk­kään mutta ko. sivulla Gene­sis tar­koit­taa jotain ihan muuta. Ja mitä Nokia E7:llä ja Annalla on teke­mistä kes­ke­nään? Sekin sel­viää samasta artikkelista.
Lue siis lisää syksy 2011 — asia­kas­in­fos­tani.
Kai­kissa eri­tyis­toi­mek­sian­noissa ja IT audi­toin­neissa ota siis roh­keasti yhteyttä. Löy­dämme var­maan rat­kai­sun, yhdessä.
elo­kuun ter­vei­sin Jari
PS1: olen nyt ser­ti­fioitu Nor­man Ibas — kump­pani Etelä-Kar­ja­lassa (Lap­peen­ranta, Imatra, lähi­kun­nat). Ota yhteyttä — tie­to­jen palau­tus, tie­to­jen palaut­ta­mi­nen, data hukassa, erikoistoimeksiannot.
PS2: kokeile www.doaudit.fi Android‑, Sym­bian Anna tai iOS (Apple)-laitteella, yllä­tyt. Ker­ron mie­lel­läni asiasta lisää eri mah­dol­li­suuk­sien osalta.
PS3: hoono suomi ja kui­ten­kin aina osa menee anta­maan pank­ki­tun­nuk­set. Tässä Nor­dea kalas­te­lu­viesti, ensin pos­ti­laa­tik­koon ja siitä lin­kin taakse aukea­vaan ikkunaan: