Lei­jona kuu­lu­mi­sia kes­kellä kesää!

Omena ei ole kauas pudonnut..

myös Apple-rin­ta­malla on ollut vil­kasta vii­mei­sen kah­den vii­kon aikana. Tänään 20.7. ilmes­tyi Mac-käyt­tä­jille uusin käyt­tö­jär­jes­telmä ja mikä täy­sin uutta? Se jae­taan ainoas­taan ja vain netin kautta. (Lisäys 21.7 aamulla: Mac-kaup­poi­hin tulee ei-nykyi­sille Lumi­leo­par­din käyt­tä­jille mah­dol­li­suus hank­kia USB-tikulla Lion. USB-tikun hin­naksi on tulossa noin 69 Euroa (Englan­nissa päi­vi­tys 20,99 pun­taa netistä ja USB-ver­sio 55 puntaa).

Päi­vi­tys on 23,99 Euroa, ja päi­vi­tyk­seen käy­te­tään App Sto­ren tun­nuk­sia. Kun asen­nus median koko on juh­la­vat 3,5 Giga­ta­vua! => jo pelkkä lataus hitaan lin­jan yli tosi hidasta. Ja mikäli asut maa­seu­dulla ja/tai käy­tät mok­ku­laa niin voi kes­tää. Ota ihmeessä huo­mioon myös data­pa­ket­tisi kk-kulu­tus jos mok­ku­lan kautta lataat uusinta Mac OS Lion — käyttöjärjestelmää. 


Mitä siis tulee ottaa huo­mioon nyt ja tule­vai­suu­dessa? Tie­to­lii­ken­ne­lin­jat, nii­den kapa­si­teetti ja luo­tet­ta­vuus. Lue lisää tästä lin­kistä.
Minulla lataus kesti 20 minuut­tia, ja asen­nus vei 45 minuut­tia siitä pis­teestä kun asen­nus käyn­nisti Mac­Book Pron uudes­taan var­si­nai­sen asen­nuk­sen osalta. Ja tie­ten­kin pitää ennen päivitystä/ostoa ajaa kaikki Mac OX Snow Leo­par­din aikai­sem­mat päi­vi­tyk­set jotta päi­vi­tys onnistuu.

Mitä uutta ja ihmeel­listä Lionissa?

Hiiri toi­mii toi­sin­päin kuin aikai­sem­min! Eli vie­ri­tys ylös ja alas kään­netty “ylö­sa­lai­sin”.

Lisäksi Applen oma Mail-ohjelma päivittynyt.

Ja mukaan tul­lut Launch­pad ja Mis­sion Control.


Mitä asen­nuk­sen jäl­keen ja muu­ta­man tun­nin kuluttua?

Välit­tö­mästi osa ohjel­mista tai net­ti­si­vuista ei ole täy­sin yhteen­so­piva uuden Lei­jo­nan kanssa. Aina­kin iTu­ne­sin 10.4 (64-bit­ti­nen) päi­vi­tys ilmes­tyi välit­tö­mästi sekä Mac- että Windows-puolelle:

Lisäksi WordPress 3.2.1‑versiolla ole­vat net­ti­si­vut Lion — Mozilla Fire­fox 5 — ver­siolla ole­vat net­ti­si­vut alkoi­vat käyt­täy­ty­mään “oudosti”:

Jos käy­tät Paral­lels Desk­to­pia, niin…

 
4- ja 5‑versiot ei toimi siis enää.

Mitä sit­ten?

Mac OS X Lion — päi­vi­tyk­sen lisäksi myös Apple iPa­dille ja iPho­nelle tuli viime vii­kolla iOS 4.3.4 päi­vi­tys. Kysy Apple-asioista lisää, eri­tyi­sesti jos on migraa­tio Nokia- ja Win­dows-maa­il­masta Apple-ympä­ris­töön. Osaan erin­omai­sesti myös Apple-logiikan.
Lei­jo­nan kitaan? — ter­vei­sin Jari
PS: jos sinulla Apple iPad tai Apple iPhone, kokeile sillä https://www.doaudit.fi/ => yllä­tyt, ker­ron lisää mielelläni.
PS2: Applen Magic Mousen osalta vie­ri­tys­suun­nan luon­nol­li­suus muu­te­taan takaisin:

Ota eka täppä pois, pääset takaisin Windows-maailman rullaukseen...
Ota eka täppä pois, pää­set takai­sin Win­dows-maa­il­man rullaukseen…