Eri­tyis­toi­mek­sian­not

Nor­maa­lien IT audi­toin­tien lisäksi teen myös eri­tyis­toi­mek­sian­toja. Mitä ne ovat, tässä muu­ta­mia esimerkkejä:
 • VPN-yhteyk­sien sel­vi­tys ja Remote Desk­top-yhtey­det sala­sa­no­jen sel­vi­tys ja purkaminen
 • van­han koneen sala­sa­nat hukassa, en pääse net­ti­si­vuille jne (tal­leta sala­sana ollut päällä van­hassa koneessa) ja ko. tie­to­jen siirto uudelle koneelle
 • siir­ty­mi­nen pil­vi­pal­ve­lui­hin — onko meille oikea ratkaisu?
 • Win­dows-kone ei käyn­nisty, juuri ennen Ctrl-Alt-Del pai­na­mista käyn­nis­tyy aina kone uudes­taan, ikui­sessa luupissa
 • USB-levy ei toimi enää, kiin­to­le­vyn luke­mi­nen ei onnistu
 • Nokia E7 — drive error kun käyn­nis­tää, minulla 500 kon­tak­tia (ja ei yhtään var­muus­ko­piota ajan tasalla)
 • Apple iPhone ei lähde käyn­tiin, minulla 1000 valo­ku­vaa (ja ei yhtään var­muus­ko­piota ajan tasalla)
 • Nokia E7 ei käyn­nisty, kaikki kon­tak­tit siinä (ja ei yhtään var­muus­ko­piota ajan tasalla)
 • Out­look Express, Win­dows Mail, Out­look tilien, sano­mien ja tie­to­jen siirto uudelle koneelle
 • kaikki van­han koneen tie­dot pitäisi siir­tää uudelle koneelle, KAIKKI pro­fii­lit ja tie­dos­tot säilyttäen
 • Out­loo­kin pst-tie­dos­to­jen siirto Macille, onnistuuko?
 • yri­tyk­sen nais­puo­li­nen työn­te­kijä on sai­raa­lassa syn­nyt­tä­mässä, Word-tie­dosto suo­jattu sala­sa­nalla, emme halua häi­ritä => onnis­tuu, neljä sil­mää (todis­tus + lainsäädäntö)
 • tytäryrityksen/sivutoimipisteen, jonka emo­yh­tiö omis­taa yli 50-pro­sent­ti­sesti, kir­jan­pito-ohjelma ja kiin­to­levy sekai­sin, ei var­mis­tus­ko­piota koko vuo­delta=> onnis­tuu ellei ole levy koko­naan levin­nyt mutta tar­kempi tsek­kaus ja toimenpiteet
 • Inter­net- ja Int­ra­net-yhtey­det pät­kii, syy­tel­lään, ihme­tel­lään, kaikki pät­kii, kaikki osa­puo­let syyt­tä­vät toi­si­aan => puo­lu­ee­ton IT-audit
 • esim. Win­dows-ver­kon AD/Exchange/Live Meeting/Communicator käyttäjätunnukset/salasanat/oikeudet => skan­naus, live-tilanne
 • sala­sa­no­jen avaa­mi­nen kai­kista ylei­sim­mistä tie­dos­toista ja ohjel­mista => onnis­tuu, neljä sil­mää (todis­tus + lainsäädäntö)
 • LAN/WAN/W­LAN-ver­kon selvitykset
 • säh­kö­pos­ti­pal­ve­lun tarkastus
 • unoh­tu­neet tunnukset/salasanat => onnis­tuu, neljä sil­mää (todis­tus ja lainsäädäntö)
eli Win­dows-koneet , Mac-koneet ja lisäksi Active Direc­tory ja kaikki voi­vat olla yhtä aikaa käy­tössä Applen, Sam­sun­gin ja Nokian puhe­lin­ten kera. IT audi­toin­nin ja käy­tän­nön koke­mus­ten kautta jokai­nen ympä­ristö on uusi haaste — rat­kais­taan ne yhdessä ja suun­ni­tel­laan samalla ratkaisu.

Ota yhteyttä!

ter­vei­sin Jari, puh. 040 566 8833