Mic­ro­soft Office 365 — nyt saatavilla

Moi,
Office 365 saa­ta­villa, beta leima otettu pois ja luot­to­kortti toi­mii tilaus­ten osalta.
Pie­nem­mille yri­tyk­sille tar­koi­tettu P1 — paketti (mukana Exc­hange Online, Sha­re­Point Online ja Mic­ro­soft Lync) mak­saa 5,25 Euroa/kk/käyttäjätunnus. Eli yhden käyt­tä­jän tun­nus joka muo­toa tunnus@toimialue.onmicrosoft.com (toi­mia­lue on se jolla rekis­te­röi­dyt pal­ve­luun) on Y‑tunnuksen omaa­valle 5,25 Euroa/kk. Ja kun lisäät sii­hen esi­mer­kiksi oman fi-toi­mia­lu­eesi, ja otat säh­kö­pos­tisi muo­toon etunimi.sukunimi@yritys.fi, se tuo hin­taan toi­sen 5,25 Euroa/kk lisää. Tämä on Office 365:n logiikkana.
Nimi­pal­ve­lui­hin teh­dään lisäksi muu­tok­set mm. auto­disco­ver-toi­min­nolle mikäli ope­raat­to­risi tukee ko. omai­nai­suutta. Sen lisäksi tie­ten­kin säh­kö­pos­tit ohja­taan 25 Giga­ta­vun pos­ti­laa­tik­koon. Ja ken­ties samalla halu­taan uusia yritys.fi net­ti­si­vut koska mukana tulee Sha­re­Point Online? Sha­re­Poin­tisssa ovat vakiona mukana ryh­mä­si­vusto sekä www-sivut.

Office 365 — P1 pake­tin sisältö

Jos on tar­vetta Mic­ro­soft Office Pro­fes­sio­nal pake­tille (+ asen­nus mak­si­mis­saan vii­delle eri lait­teelle), se mak­saa 16,06 Euroa/kk (alv 0). Esi­mer­kiksi jos haluat ottaa Sha­re­Point doku­ment­tisi off-line tilaan, vasta MS Office Pro-ver­siossa tulee mukana Mic­ro­soft Sha­re­Point Works­pace 2010. Office 2010 Pro­fes­sio­na­lin avulla onnis­tuu off-line työs­ken­tely ja repli­kointi esi­mer­kiksi junassa ollessa, len­to­ko­neessa, yli­päänsä siis ilman tie­to­lii­ken­neyh­teyttä. Ja Upload Cen­ter on myös osana Office 2010 Pro­fes­sio­nal — pakettia.
Sha­re­Point Workscape ja Upload Center

Kysy ihmeessä lisää koska eri­tyi­sesti IT audi­toin­nin ja samalla teh­tä­vän kar­toi­tuk­sen avulla kan­nat­taa asiaa lähes­tyä. Tie­to­lii­kenne avai­na­se­massa koko Office 365 — kon­sep­tissa ja tie­ten­kin myös se sovel­tuuko Office 365 oikeasti oman yri­tyk­sesi käyttöön.
Mic­ro­soft Office 365 — ter­vei­sin Jari

PS: lue kesä 2011 — asia­kas­in­foni myös!