Kesä 2011 — asiakasinfo

Arvoisa luki­jani ja asiakkaani,
eri­tyis­toi­mek­sian­not — säh­köi­nen (todiste)aineiston tut­kinta, pil­vi­pal­ve­lut, Office 365, SEPA ja tie­to­lii­kenne. Nuo asiat joi­den kanssa olen vii­kot­tain teke­mi­sissä. Alla ole­via asioita on kesän 2011 asia­kas­in­fossa hie­man valo­tettu lisää.
Ota roh­keasti yhteyttä oman ympä­ris­tösi osalta.
kesä­ter­vei­sin Jari, 040 566 8833, jari.harju(at)doaudit.fi
Eri­tyis­toi­mek­sian­not — sadetta, rän­tää ja lunta tupaan
Kiin­to­levy ei lähde käyn­tiin tai sala­sa­nat hukassa esi­mer­kiksi Office 2010:n osalta? Jos tar­vetta saada Office 2010 — doku­men­tit auki, ota yhteys =>  onnis­tuu. Lähinnä Office-doku­ment­tien avaa­mi­nen liit­tyy samalla lex Nokia — asioi­hin. Sala­sa­no­jen aukai­se­mi­nen (tahal­li­nen, unoh­tu­nut, kuo­le­man­ta­paus, vää­rin­käyttö, force majoure) liit­tyy hyvin usein NDA — Non-Disclo­sure Agree­ment — asioihin.

Uutena alu­eena myös Applen tuot­teet (Mac OS X, iPhone ja iPad). Nii­hin löy­tyy myös eri­lai­sia ammat­ti­lais­ten työkaluja.
Ker­ron samalla 180 muuta tie­dos­to­muo­toa eri käyt­tö­jär­jes­tel­mien osalta+ lisäksi sen kuinka voi­daan unoh­tu­nut Win­dow­sin Administrator/Järjestelmänvalvojan tun­nus rese­toida. Nämä ovat lähinnä lex Nokia asioi­hin liit­ty­viä myös osin.
Samoin rik­kou­tu­nut kiin­to­levy, ei käyn­nisty ulkoi­nen USB- tai verk­ko­poh­jai­nen NAS-asema tai tie­to­kanta seon­nut => ota yhteyttä, Com­pu­ter Foren­sics — työ­ka­lut käytössäni.
Ota aiheesta yhteyttä — luottamuksella.
Kesän 2011 aikana tapah­tuu — osin myös Pilvistä?
Kou­lu­jen taas alkaessa elo­kuussa 2011 on tul­lut monia suu­ria muu­tok­sia. Mic­ro­soft on jul­kais­sut Office 365 — kon­sep­tinsa myös Suo­messa. Lisäksi haku­ko­ne­jätti Google on pudot­ta­nut tuen pois van­hem­milta selai­milta. Google lopetti IE 6 — selai­men tuen jo aikai­sem­min ja elo­kuun 1. päi­vänä lope­te­taan tuki seu­raa­vilta selaimilta:

  • Mozilla Fire­fox 3.5
  • Inter­net Explo­rer 7
  • Safari 3

Lisäksi Apple jul­kaisi 6.6.2011 oman Apple iCloud — pal­ve­lunsa. Mic­ro­soft Office 365 jul­kais­taan 28.6.2011 => olemme siis menossa kohti pil­viä, eikö vaan?
Mitä voit itse tehdä ja tar­kis­taa pil­vi­pal­ve­lui­den osalta. Aina­kin tie­to­lii­ken­ne­verk­kosi, Win­dows-ympä­ris­tösi ja sen tilan­teen? Tar­kista se Suo­raan­Suo­neen — skannauksella.
Ja mikäli käy­tös­säsi on van­hoja selai­mia ja XP-koneita, ota yhteyttä. Ne on hel­pointa tar­kis­taa myös Suo­raan­Suo­neen — skan­nauk­sella. Täl­löin IT audi­toin­ti­työ­ka­lu­pa­kista vali­taan tilan­tee­seen sopi­vin tai sopi­vim­mat työkalut.
Sää­en­nus­teen teko? — sovel­tuuko Mic­ro­soft Office 365 meille?
Ja ote­taanko 25 Giga­ta­vun pos­ti­laa­tikko samalla käyt­töön? Office 365 jul­kais­taan maa­il­man­laa­jui­sesti 28. 6.2011. Tou­ko­kuun lopussa on myös ensim­mäi­set Office 365 — asia­kas­pro­jek­tit tehty ja siir­rytty käyt­tä­mään Exc­hange Online, Sha­re­Point Online ja Lync Online palveluita.

25 Gita­va­tun pos­ti­laa­tikko aina käytössä

Office 2010 aina käy­tössä (Word, Excel, Power­Point, OneNote)

IT audi­toin­nin avulla saa­daan ensin kuva nyky­ti­lan­teesta ja sen perus­teella mie­ti­tään mikä rat­kaisu on paras yrityksellesi.

Jari Harju, 040 566 8833

PS: Mobii­li­käyttö lisään­tyy edel­leen => OP-mobiili tul­lut myös Applen lait­teille joten Nor­dean ja Sampo Pan­kin sovel­lus­ten lisäksi