SEPAsta

Moi,
eli tässä 18.5.2011 pitä­mäni esi­tys aiheesta eri ohjel­mis­to­jen SEPA- ja  ALV-päi­vi­tyk­set – mitä otet­tava huo­mioon? Lap­peen­ran­nan upsee­ri­ker­holla. Huo­mioi että ainoas­taan IE-selai­mella näkyy kun­nolla, muilla selai­milla tulee pää­osin pos­ti­mer­kin kokoi­sena Power­point-kuvat. Jos haluat lukea PDF-muo­dossa saman esi­tyk­sen, se löy­tyy www.esatky.fi/sepa2011/ semi­naa­rin ohjelmasta.
IT audi­toin­ti­asioissa ja eri­kois­toi­mek­sian­noissa ota siis roh­keasti yhteyttä!
ter­vei­sin Jari, 040 566 8833, jari.harju(at)doaudit.fi