SEPA- ja ALV-päi­vi­tyk­set — mitä otet­tava huomioon?

Eri ohjel­mis­to­jen SEPA- ja ALV-päi­vi­tyk­set  – mitä otet­tava huomioon?

  • talous­hal­lin­tomme pul­lon­kaula — manu­aa­li­set pro­ses­sit, tie­to­lii­ken­ne­no­peu­det vai ken­ties ikään­ty­nyt ohjelmisto?
  • perus­vaa­ti­muk­set SEPA-päi­vi­tyk­sille (työ­ase­mat, kan­net­ta­vat, pal­ve­li­met omissa tiloissa, pal­ve­li­met ulkois­tet­tuna, pil­vi­pal­ve­lut) – Visma Nova, Aditro Tikon, Mae­stro, Basware Ana­lyste, OpusCa­pita, Hee­ros, Visma Moni­pankki, OP Kul­ta­linkki, Sampo Linkki, Net­vi­sor, Pas­seli, Procoun­tor, jne
  • Onko mei­dän oikeasti teh­tävä jotain jos on Win­dows XP ja säh­kö­pos­tina Out­look Express käy­tössä? Ja miten Win­dows 7 suh­tau­tuu talous­hal­lin­non ohjel­mis­to­jen päivityksiin?
  • rat­kai­seeko pil­vi­pal­ve­lut talous­hal­lin­toon liit­ty­viä ongel­mia? – esi­merk­kinä Cloud Com­pu­tin­gista: Mic­ro­soft Office 365 osana päi­vit­täistä työskentelyä

Ota yhteyttä niin käy­dään koko IT-ympä­ris­tösi läpi samalla ja mie­ti­tään mm. säh­köi­nen talous­hal­linto samalla.
ter­vei­sin Jari