Pil­veen kaikki?

Moi,
pil­vi­pal­ve­lut ovat vuo­den 2011 isona tee­mana mutta kuinka ko. muu­tok­sessa riit­tä­vät ope­raat­to­rei­den tie­to­lii­ken­ne­verk­ko­jen kapa­si­teetti? Kat­se­lin 18.5. pidet­tä­vän SEPA-semi­naa­rin (http://www.esatky.fi/sepa2011/) esi­tyk­seeni eri val­mis­ta­jien uusia tuot­teita ja aina­kin seu­raa­vat suu­ret ATK-yri­tyk­sen ovat jul­kis­ta­neet cloud com­pu­ting ‑aikeita:

  • Canon
  • Xerox
  • Ricoh
  • Google Music
  • Amazo­nin musiikkipalvelu
  • Mic­ro­soft Office 365 (nykyi­nen Mic­ro­soft BPOS)
  • Apple iCloud? — vuo­den suu­rin spe­ku­laa­tio koska heillä 100 mil­joo­nan luot­to­kor­tin kaup­pa­paikka jo val­miina, musii­kin kuun­telu miltä tahansa päätelaitteelta
  • eri­lai­set musiikki- ja video­pal­ve­lut kuten Spo­tify, Skype, jne
  • monia muita, käy­tän­nössä kaikki suu­rim­mat ohjel­mis­to­ta­lot (Mic­ro­soft, Google, Apple, Adobe, Amazon, jne)

Eli sinulla on oma verk­ko­tu­los­tin yri­tyk­sesi tiloissa niin taval­lis­ten skan­naus­ten ja tulos­tus­ten osalta piliv­pal­ve­lun logiikka on pil­vi­pal­ve­luissa seuraava:
 

Täl­löin sinulla ei ole omaa pal­ve­linta vaan teet auten­ti­koin­nin tavalla tai toi­sella pil­veen, eikö vaan? Kun sinut on toden­nettu pil­vestä, skan­naus ja tulos­tus (ja nii­den kus­tan­nuk­set per kk/käyttäjä tai mus­ta­valko-väri­tu­los­tus­kulu per sivu) hoi­tu­vat sitä kautta. Tie­ten­kin sinulla on lea­sing- tai vas­taava sopi­mus tulos­tin­toi­mit­ta­jan kanssa mutta muista se nor­maali pul­lon­kaula => oma tie­to­lii­ken­ne­verk­kosi nopeus? Kaikki lii­kenne kier­tää pil­ven kautta joten asynk­ro­ni­nen linja voi olla yksi suu­rim­mista pullonkauloista!
Kaikki nämä asiat voi­daan käydä läpi Suo­raan­Suo­neen — audi­toin­nilla, sovel­taen oman yri­tyk­sesi nykyistä tilan­netta. Ja samalla SEPA, talous­hall­linto, lähi­verkko, lan­ga­ton verkko ja muut tie­to­lii­ken­ne­kom­po­nen­tit kat­so­taan ja mie­ti­tään mikä on haluttu tilanne vuonna 2012, 2013 jne.
Pil­vi­pal­velu ei vält­tä­mättä siis ole rat­kaisu ongel­miisi mutta kat­so­taan asiaa yhdessä, eikö vaan? Ota yhteyttä niin ker­ron lisää.
ter­vei­sin Jari, 040 566 8833, jari.harju(at)doaudit.fi