Apple iOS 4.3.3 päivitys

Apple on jul­kais­sut 4.5.2011 Applen iPho­nen ja iPa­din paik­ka­tie­don käyt­töä muut­ta­van iOS 4.3.3:n ennä­tys­no­peasti. Päi­vi­tystä odo­tel­tiin vasta parin vii­kon päästä, kuten yhtiö viime vii­kolla lupasi.

Applen mukaan iOS 4.3.3 sisäl­tää muu­tok­sia iOS-lait­tei­den crowd­sourcin­giin eli jouk­kois­ta­mi­seen perus­tu­van pai­kan­nus­tie­to­kan­nan väli­muis­tiin. Se esi­mer­kiksi pie­nen­tää väli­muis­tin kokoa, eikä väli­muis­tia enää var­muus­ko­pioida iTu­ne­siin. Päi­vi­tyk­sen jäl­keen väli­muisti myös pois­te­taan koko­naan kun sijain­ti­pal­ve­lut ote­taan pois päältä.
iOS 4.3.3 on siis tar­koi­tettu iPhone 3GS:lle ja 4:lle, 3. ja 4. suku­pol­ven iPod touc­hille sekä molem­mille iPa­din malleille.
Ter­vei­sin Jari