vii­va­koo­din hyötykäyttöä

Moi,
käy­tän­nön sovel­lus vii­va­koo­din käy­töstä puhe­li­men avulla. NFC (Near Field Com­mu­nica­tion) oli se tek­niikka jonka sovel­tu­vuutta edel­li­sessä työ­pai­kas­sani tes­tat­tiin äly­pak­kauk­siin mutta ehkä oli liian aikaista sil­loin (2008)?
Tässä esi­merkki vii­va­koo­din hyö­ty­käy­töstä. Mm. kaikki Alkon ja Fin­nai­rin myyn­nissä ole­vat vii­nit löy­tyy jne.
Tämä esi­merkki Apple iPho­nella mutta vas­taa­via äly­pu­he­lin­so­vel­luk­sia löy­tyy Nokia E7/N8 Sym­bian-ympä­ris­töön ja Android-puhe­li­melle. Jää­kie­kon MM-kiso­jen äly­so­vel­luk­set ovat hyvä esi­merkki uusista Push/­Pull-sovel­luk­sista jotka kulut­ta­vat akkua tosi pal­jon koska mel­kein reaa­lia­jassa ker­to­vat kaikki otte­lu­ta­pah­tu­mat ja taustat.
ter­vei­sin Jari