sala­sa­noista fak­taa ja fiktiota?

Moi,
käy­tän IT audi­toin­nissa hyväksi eril­li­siä, kau­pal­li­sia tuot­teita. Tässä tulok­sia sala­sa­noista yhden val­mis­ta­jan teke­mästä tut­ki­muk­sesta liit­tyen salasanoihin:

  1. pisin sala­sana jo on ko. yri­tyk­sen sof­talla palau­tettu : wu*EdERu?eSpuQ3qUdremuphetheBadAge79Wast6-ewega3Hasaku4R2thepruq (64 merk­kiä!)
  2. lem­mi­kin nimi on sala­sa­nana kolme ker­taa useam­min kuin mikään muu per­heen­jä­se­nen nimi
  3. tarve unoh­tu­nei­den sala­sa­no­jen palaut­ta­mi­seen on 40% kor­keampi heti  jou­lun ja uuden vuo­den jäl­kei­sinä päi­vinä ja juuri ennen veroil­moi­tuk­sen vii­mei­siä jättöpäiviä
  4. 30 % kai­kista palau­te­tuista sala­sa­noista joita nai­set pyy­tä­vät palaut­ta­maan sisäl­tää (ex-)aviomiehen ja poi­kays­tä­vien nimiä. Vas­taa­vasti vain 5 % mie­histä käyt­tää (ex-)vaimon ja tyt­töys­tä­vän nimiä ko. tapauksissa
  5. kun hen­kilö suo­jaa hen­ki­lö­koh­tai­sia tie­to­jaan esim. säh­köi­seen muis­tioon, omia valo­ku­vi­aan, omia doku­ment­te­jaan jne, kes­ki­mää­rin hen­kilö käyt­tää täl­löin kaksi ker­taa vah­vem­paa salausta kuin mitä hän käyt­tää yri­tyk­sen tär­kei­den doku­ment­tien suo­jaa­mi­seen
  6. monet tär­keät yri­tys- ja hen­ki­lö­koh­tai­set tie­dos­tot ovat suo­jattu romant­ti­silla sanoilla kuten “Love­Sue”, “eter­nity”, “mar­ryme”, “for­gi­veus”. Eri maissa tie­ten­kin vas­taa­vat sanat omalla kie­lellä. Tämä todis­taa osin myös sitä että suu­rin osa töissä ole­vista “kovis­ta­kin hen­ki­löistä” ovat poh­jim­mil­taan kui­ten­kin peh­meitä ja romant­ti­sia perusluonteeltaan

Jos unoh­tu­nut Win­dow­sin tai SQL-kan­nan sala­sana, et pääse käsiksi sala­sa­nalla suo­jat­tui­hin tie­dos­toi­hin jne => ota yhteyttä.
Jos data hukassa tai koneesi ei aukea? Lue lisää ja ota yhteyttä.
lex Nokia- ja sala­sa­na­ter­vei­sin Jari