Office 365 beta, nykyi­nen Mic­ro­soft BPOS

kun entistä enem­män puhu­taan eri­lai­sista clou­deista ja muista ope­raat­to­rien pil­vi­pal­ve­luista (Mic­ro­soft PBOS, Office 365, Exc­hange Online, Sha­re­point online, Office Web Apps, Google Apps for Busi­ness, Google Docs, säh­köi­nen talous­hal­linto, säh­köi­nen työ­pöytä, SEPA, CRM pil­vestä, jne), niin kan­nat­taa muis­taa että nii­den käyttö vaa­tii monesti myös kun­non tie­to­lii­ken­ne­lin­jan. Asynk­ro­ni­nen 8/1 Mbps voi olla pul­lon­kau­lana yri­tyk­sessä, tai jos lin­jan nopeus tasoa 2 tai 1 Mbps ja läh­te­vän datan osalta 512 kbps niin ongelma on jo suo­raan Inter­net-yhtey­dessä eikä lait­teissa. Tämä kan­nat­taa ottaa huo­mioon myös pil­vi­pal­ve­lui­den osalta. Ker­ros­ta­lon pom­mi­suo­jassa, mökillä lai­tu­rin nokassa tai kat­vea­lueilla ei vält­tä­mättä 3G tai yli­päänsä edes GPRS toimi => 24/7 tavoi­tet­ta­vuus ja pil­ven käyttö voi kaa­tua jo noin yksin­ker­tai­seen asiaan!
Mic­ro­soft jul­kisti tänään 18.4.2011 Office 365 betan ympäri maa­il­maa. Kuten Mic­ro­soft tie­dot­taa: “Office 365 ‑tuot­ta­vuus­työ­ka­lut mah­dol­lis­ta­vat yhteis­työn ja vies­tin­nän tie­to­ko­neella, puhe­li­mella ja selai­mella. Office 365 ‑pil­vi­pal­ve­lun jul­ki­nen beeta-ver­sio tar­joaa nyt myös suo­ma­lai­sille mah­dol­li­suu­den tutus­tua uuteen pal­ve­luun suo­men­kie­li­senä. Viime vuonna tapah­tu­neen jul­kis­tuk­sen jäl­keen Office 365:n beeta-ohjel­maan on jo rekis­te­röi­ty­nyt yli 100 000 organisaatiota.”
Mic­ro­sof­tin mukaan Office365 on jul­ki­sesti saa­ta­villa loka­kuussa 2011 Suo­messa, loka­li­soi­tuna versiona.

Office 365 hin­tae­si­mer­kit Mic­ro­sof­tin mukaan

  • amma­tin­har­joit­ta­jille ja pie­nille yri­tyk­sille Exc­hange Onli­nen, Sha­re­Point Onli­nen, Lync Onli­nen, Office Web Apps ‑selain­so­vel­lus­ten ja ulkoi­sen verk­ko­si­vun käyt­töön­otto, alkaen 5,25 € käyttäjä/kk
  • kes­ki­suu­rille ja suu­rille yri­tyk­sille ja yhtei­söille perus­säh­kö­posti 1,79€ käyttäjä/kk
  • koko­nais­val­tai­nen Mic­ro­soft Office Pro­fes­sio­nal Plus ‑pal­ve­lu­pa­ketti sisäl­täen Office Pro­fes­sio­nal Plus ‑työ­pöy­tä­oh­jel­mis­ton, Office Web Apps ‑selain­so­vel­luk­set, uusim­mat Exc­hange Online‑, Sha­re­Point Online- ja Lync Online ‑ver­siot 22,75 € käyttäjä/kk

Ennen kuin han­kit pil­vestä eri­lai­sia pal­ve­luita, suo­sit­te­len kui­ten­kin nykyi­sen ympä­ris­tösi ja eri­tyi­sesti nykyis­ten pro­ses­sien läpi­käyn­tiä. Sen poh­jalta voi olla ns. mixed moodi paras rat­kaisu eli osa IT-pal­ve­luista on oman orga­ni­saa­tion sisä­ver­kossa ja osa tulee Inter­ne­tin kautta pilvestä/operaattorin kone­sa­lista. IT audi­tointi, Suo­raan­Suo­neen, antaa sekun­nin tark­kuu­della tilan­teen nykyi­sestä ver­kos­tasi mutta myös “Mikä on sopi­vin rat­kaisu meille? — sel­vi­tys” on sel­lai­nen joka on mah­dol­lista tehdä.
Samalla ker­ron lisää myös äly­pu­he­li­mista, mitä IT ja tie­to­turva on tänään ja mil­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia nyky­tek­niik­kaa antaa. Joten ole ennak­ko­luu­lo­ton, roh­kea, haasta itsesi ja nykyi­set toi­min­ta­ta­pasi ja kat­so­taan mitä voi­daan myös pil­vi­pal­ve­lui­den osalta tehdä. Ota siis roh­keasti yhteyttä!
pil­vi­ter­vei­sin Jari, jari.harju(at)doaudit.fi, 040 566 8833