Office 365 — ekat käyttökokemukset

Moi,
Office 365:n osalta ensim­mäi­set esi­mer­kit näy­tetty asiak­kaille. Asen­nuk­sen alussa muo­ka­taan mää­ri­tyk­set ja kaikki teh­dään https://portal.microsoftonline.com/ hal­lin­ta­pa­nee­lin kautta:
Lisäksi Win­dows 7- ja Office 2010-ympä­ris­tössä asen­ne­taan vielä Officen työ­pöy­dän laa­jen­nuk­set käyttöön:

Tämän lisäksi asen­ne­taan äly­pu­he­li­met käyt­tä­mään online-pal­ve­luita. Esi­mer­kiksi Apple iPho­nen ja Nokia E7:n osalta asen­nus meni muu­ten auto­maat­ti­sesti mutta Exc­hange-pal­ve­li­men https-osoite piti käydä kat­so­massa erik­seen. Minulla Exc­hange-pal­ve­li­men nimeksi tuli amsprd0302.outlook.com. Win­dows- ja Mac-koneissa säh­kö­pos­tio­soit­teen takana ole­vat pal­ve­li­mien nimet rat­ke­si­vat auto­maat­ti­sesti mutta äly­pu­he­li­missa ja tablet-lait­teissa voi jou­tua sel­vit­tä­mään asian. Ne ja muut tär­keät ase­tuk­set saa tosin hel­posti sel­vimme mm. OWA-clien­tin kautta:

Office 365 käyttö voi alkaa…

Yksin mie­len­kiin­toi­sim­mista uutuuk­sista on Mic­ro­soft Lync 2010 joka toi­mii jo nyt Win­dows Live- ja Hot­mail-tun­nus­ten kanssa.


Eli on toi­miva vaih­toehto myös mies ja koira orga­ni­saa­tioille koska mukana tulee Sha­re­point Online ja Exc­hange Online joilla saa yri­tyk­sen säh­kö­pos­tin, kalen­te­rin ja kon­tak­tit pidet­tyä synk­ro­ni­soi­tuna koko ajan. Fir­man net­ti­si­vut saa hoi­det­tua samalla ker­taa. Mikäli tar­vit­see vielä Ext­ra­net-rat­kai­sua, sekin on Office 365 — pake­tissa mukana. Ja näistä voi ottaa käyt­töön siis eri­lai­set vaihtoehdot.
Voit kat­soa esi­mer­kin tästä lin­kistä eli http://jariharju.sharepoint.com/. Näy­tän sivua esi­merk­kinä joten se muut­tuu koko ajan.
Val­mii­den Sha­re­point-poh­jien ja/tai CSS-tyy­li­tie­dos­ton avulla voi­daan luon­nol­li­sesti värit, fon­tit, kuvat yms muut­taa yri­tyk­sen graa­fi­sen ilmeen mukaiseksi.
Kun yri­tyk­sen (yritys.fi, yritys.com, yritys.eu jne) eri pal­ve­luita siir­re­tään Office 365-ympä­ris­töön, voi­daan valita että Inter­net-sivut ja Ext­ra­net-sivus­tot tule­vat Office 365:n kautta. Lin­kistä Jäse­nen kir­jau­tu­mi­nen (voi tie­ten­kin lukea esi­mer­kiksi Kir­jaudu Ext­ra­ne­tiin tms) men­nään ns. Tii­mi­sai­tille (Team­Site Sha­re­poin­tin käyt­tämä termi) ja sinä vai­heessa kysy­tään sit­ten extranet/Office 365-tunnuksia.
Säh­kö­pos­tissa näkyy myös koko ajan sta­tuk­sesi jota myös Lync 2010 käyt­tää hyväksi:

Säh­kö­pos­tin osalta tilaa on juh­la­vat 25 Giga­ta­vua! ja mak­simi lii­te­tie­dos­ton koko on 25 Mt. Kop­sa­sin kaikki vuo­sien 2000 — 2010 PST-tie­dos­tot, yhteensä 18,9 Giga­ta­vua lähes kym­me­nestä käyt­tä­mäs­täni pos­tio­soit­teesta => aivan usko­ma­ton arkis­to­haku (vaikka täy­sin vää­rin­käy­tet­tynä siis, tes­tinä). Pika­tes­tinä löy­sin sitä mitä etsin­kin, hakuna Ässät — Saipa ja vuo­tena 2001:

Sillä ei var­si­nai­sesti mitään teke­mistä 24.10.2001 päi­vän kanssa että Digia ilmoitti lopet­ta­vansa juuri Porin yksi­kön mutta kun näette minut kas­vok­kain, voitte kysyä lisää 😉

Ker­ta­ry­säyk­sellä kaikki pilveen?

Muista että pil­veen ei ole pakko siir­tyä ker­ralla, eikä kaik­kia pal­ve­luita voi ja kan­nata sijoit­taa saman katon alle. Pika­ko­kei­lulla Office 365:n pal­ve­luista var­sin­kin Lync ja Exc­hange on tosin helppo siir­tää ker­ralla pil­veen. Har­vem­malla orga­ni­saa­tiolla on chat-video­neu­vot­telu-tie­dos­to­ja­ko­pal­ve­lua joten Mic­ro­soft Lync 2010 tuo sen muka­naan vakiona. Ja vas­taa­vasti Exc­hange Onli­nen avulla kaik­kien pää­te­lait­tei­den synk­ro­ni­sointi on täy­sin auto­maat­tista. Itsel­läni Nokia E7, Apple iPhone 4, Win­dows 7 kan­net­tava & koti­kone Office 2010 ‑paket­tina sekä Mac OS X 10.6 (lumi­leo­pardi) yhdessä Office 2011 for Macin kanssa toi­mii jo nyt täy­sin synk­ro­ni­soi­tuna Office 365 suo­men­kie­li­sen betan avulla.

Office 365 — selvitys?

Office 365-kon­sep­tissa esi­mer­kiksi Sha­re­point Onli­nelle ei vält­tä­mättä kan­nata tehdä moni­mut­kai­sia net­ti­si­vuja alle 25 hen­ki­lön yri­tyk­selle.  Mutta se tulee siis vakiona ja mikäli net­ti­si­vu­jen uudis­ta­mi­nen on yksi pro­jekti, sen saa kau­pan päälle mukana. Eril­li­set net­ti­si­vu­työ­ka­lut, WordPres­sillä, Joom­lalla, Dru­pa­lilla ja vaik­kapa Sha­re­point 2007/2010 — yri­tys­rat­kai­suilla teh­dyt inves­toin­nit jat­ka­vat siis elä­määnsä mutta hinta-laa­tusuh­detta ja eri­tyi­sesti Exc­hange Online — kon­sep­tia kan­nat­taa miet­tiä niin pie­nessä, kes­ki­suu­ressa kuin suu­ressa organisaatiossa.
Kysy lisää asiasta, näy­tän Office 365 kon­sep­tia mie­lel­läni ihan LIVE-esi­tyk­senä. IT audi­toin­tien takia käy­tös­säni on niin Applen, Nokian kuin Sam­sun­gin äly­pu­he­li­met, Apple iPad, Sam­sung Galaxy Tab sekä luon­nol­li­sesti eri Mac- ja Win­dows-ympä­ris­töt Office 2003/2007/2008/2010/2011-ver­sioi­neen. Eli voimme kat­soa asiaa kaik­kien noi­den osalta ja samalla miet­tiä orga­ni­saa­tiosi osalta mil­lai­nen malli ja mitä pitää ottaa huo­mioon cloud com­pu­ting osalta.
Office 365 beta-ter­vei­sin Jari
PS: pariin kysy­myk­seen vas­taus: Office 2008 ja 2011 eivät ole vii­mei­sessä kap­pa­leessa vää­rin. Mac-puo­lella ver­siot ovat siis Office 2008 ja 2011 for Mac, ja Out­loo­kin nimi Office 2008-pake­tissa on Entourage.
PS2: Nokia E7 toi­mii ok, tältä näyt­tää Exc­hange 2010 E7-kän­nyn käyttöliittymällä:


 
PS2: Ai haluat siis kan­net­ta­vaasi kaikki Tii­mi­sai­tit aina repli­koi­tuna mukaan (Sha­re­point Team­Site)? Sekin onnistuu:


 
Ja haluat siis edi­toia oman väris­kaa­lasi ja fir­masi väri­maa­il­man sekä logon Team­Si­telle? Lataa Office 365-ympä­ris­töösi Mic­ro­soft Sha­re­Point Desig­ner 2010:

Sha­re­Point Desig­ner 2010:n ver­sio pitää olla sama kuin Office 2010-ver­siosta eli jos käy­tössä 32-bit­ti­nen ver­sio, vas­taava 32-bit­ti­nen ver­sio siis käyt­töön. Ja sit­ten edi­toi­maan omaa Sha­re­Point Online-sivustoasi…