Nokia E7 ja N8

Moi,
molem­mat puhe­li­met olleet nyt kol­mi­sen viik­koa aktii­vi­sessa käy­tössä. Olen käyt­tä­nyt kaik­kia mah­dol­li­sia toi­min­toja. Lisäksi olen myös pyr­ki­nyt hyö­dyn­tä­mään kaik­kia omi­nai­suuk­sia eri tavoin. Käy­tän myös Sam­sun­gin Android- ja Applen iPhone-lait­teita. Kaik­kien kol­men ylei­sim­män äly­pu­he­lin­ten käyt­tö­jär­jes­tel­mien osalta on käy­tän­nön tie­to­tai­toa. Samalla voi­daan jutella mobii­li­laa­ja­kais­tan, tie­to­lii­ken­ne­ver­kon ja muista IP-verk­koi­hin koh­dis­tu­vista kuor­mi­tuk­sista ja mitoituksista.
Kysele lisää eri­tyi­sesti yri­tys­käy­tön osalta. Ja kuten Applen tuot­teissa, N8 ja E7 läh­te­vät nyt pajalle sit­ten jos akussa vikaa. Akkua ei saa irti kum­mas­ta­kaan lait­teesta siis.
Sym­bian-Android-iOS ter­vei­sin Jari
PS: IE9 ja Fire­fox 4, mitä uutta ja mihin sovel­tu­vat, kysy niistä samalla lisää.
PS2: Office365 ei vielä edes Suo­messa saa­ta­villa mutta 1.4.2011 infona jo kor­jaus kar­kaus­vuo­den 2012 hel­mi­kuun 29. päi­vän osalta eli Office366 saatavilla… 😉