suo­jaa­ma­ton WLAN-verkko 15.3. =>

Naa­pu­rin lan­ga­tonta verk­koa saa taas lainata
Suo­jaa­mat­to­man lan­gat­to­man lähi­ver­kon eli WLAN-yhtey­den ja vas­taa­van tyyp­pis­ten lan­gat­to­mien verk­ko­jen käyttö ilman omis­ta­jan lupaa ei ole jat­kossa enää ran­gais­ta­vaa, tie­dot­taa oikeus­mi­nis­te­riö. Aiem­min WLAN-yhtey­den käyttö ilman omis­ta­jan lupaa on tuo­mittu lie­vänä luvat­to­mana käyt­tönä. Rikos­la­kia ehdo­tet­tiin­kin muu­tet­ta­vaksi viime vuo­den jou­lu­kuussa. Tasa­val­lan pre­si­den­tin on tar­koi­tus vah­vis­taa rikos­lain muu­tok­set, jotka tule­vat voi­maan 15. maaliskuuta.
Lain­muu­tok­sen tavoit­teena on sel­keyt­tää nykyistä tilan­netta, koska WLAN-verk­koja tar­jo­taan monissa pai­koissa kai­kille avoi­mina suo­jaa­mat­to­mina yhteyk­sinä. Käyt­täjä ei voi siis aina var­muu­della tie­tää, onko suo­jaa­ma­ton verkko tar­koi­tettu vapaa­seen käyt­töön vai ei.
Suo­jaa verk­kosi tai se on vapaata riistaa
WLA­Nin omis­ta­jan kan­nat­taa­kin suo­jata verk­konsa sala­sa­nalla, jos hän ei halua ulko­puo­lis­ten hen­ki­löi­den käyt­tä­vän sitä. Suo­ja­tun ver­kon luva­ton käyt­tä­mi­nen tur­va­jär­jes­te­lyt mur­ta­malla on tie­tysti jat­kos­sa­kin ran­gais­tava teko. Ran­kai­se­ma­tonta on vain Inter­net-yhtey­den käyt­tä­mi­nen. Sen sijaan yhtey­den muo­dos­ta­mi­nen esi­mer­kiksi sisäi­seen verk­ko­pal­ve­luun, toi­sen hen­ki­lön tie­to­ko­neelle tai tie­to­jär­jes­tel­miin on siis jat­kos­sa­kin rangaistavaa.