Nokia E7/N8, Apple iPhone/iPad, Sam­sung Galaxy/Tab, …

Moi,
Nokia N8 ja E7 ==> kuinka tie­dot siir­re­tään van­hasta puhe­li­mesta nii­hin ja mitä kaik­kea otet­tava huo­mioon siir­ron yhtey­dessä? Mitä uusia omi­nai­suuk­sia ja kuinka käy­tän niitä itse hyväk­seni oman yri­tyk­seni osalta? Kuinka yli­päänsä Nokia Ovi Suite eroaa Nokia PC Sui­testa? Mitä kaik­kea siir­ron osalta tulee ottaa huo­mioon ja kuinka ope­raat­to­rien eri­lai­set data­pa­ke­tit huo­mioi­tava kun käy­te­tään uusia ominaisuuksia?
 

 

Molem­pia Nokian mal­leja lai­tettu eri ympä­ris­töi­hin käyt­tö­kun­toon. Myös Apple iPhone ja Sam­sung Galaxy ja kuinka nii­hin Applen iOS-käyt­tö­jär­jes­tel­män (ja Apple iTu­nes & App Store) sekä Android-käyt­tö­jär­jes­tel­män (ja Sam­sung Kies & Android Mar­ket) uudet ja kehit­ty­neet omi­nai­suu­det ote­taan käyttöön.
Kuinka siis yli­päänsä hyö­dyn­nän vii­mei­sim­piä äly­pu­he­lin­ten ja mobii­li­maa­il­man omi­nai­suuk­sia? => Ota yhteyttä!
ter­vei­sin Jari, vii­mei­sim­män tek­nii­kan mukana, aina
PS: Apple iPad ja Sam­sung Galaxy Tab myös osaamislistalla.
PS2: 11.3.2011 ilmes­tyy Applen iOS 4.3, se rai­vaa tietä Apple iPad 2‑versiolle ja mm. Apple iTu­nes päi­vit­tyy sen kautta ver­sioon 10.2. Kysy mitä uusia ohjel­mia tulee samana päi­vänä tar­jolle myös nykyi­selle Apple iPadille!
PS3: Nokia E7:n Com­mu­nica­tor Web Access (CWA) lai­tettu toi­mi­maan 8.3.2011 aamulla asiak­kaalle, toi­mii ok: