Win­dows Vista SP1 tuki lop­puu 12.6.2011

Win­dows Vista — käyt­tä­jien on syytä päi­vit­tää myös ori­gi­naali Win­dows Vista-ver­sionsa SP2-tasolle koska alku­pe­räi­nen Vista ei ole hake­nut pit­kään aikaan mm. Win­dow­sin kriit­ti­siä eikä suo­si­tel­tuja päi­vi­tyk­siä. Nyt Mic­ro­soft ilmoitti myös tuen lop­pu­van Vista Ser­vice Pack 1–  ver­siolle kesä­kuun 12. päi­vän jäl­keen. Aikai­sempi info Vis­tan ja XP:n tukien lop­pu­mi­sesta löy­tyy tästä lin­kistä.

Käsi­pe­lillä yri­tyk­sen kaik­kien konei­den läpi­käynti on “Adi­das-pro­to­kol­laa” (eli käve­lyä koneelta toi­selle) mutta IT audi­toin­ti­työ­ka­luilla voi­daan tar­kis­taa kaik­kien käy­tössä ole­vien ohjel­mis­to­jen ver­siot samalla. Ja samalla löy­tyy myös Vis­tan ver­siot (alku­pe­räi­nen, SP1, SP2), Win­dows XP:n ver­siot (SP1, SP2 ja Sp3), Win­dows Ser­ver 2000 — 2003 — 2008 ver­sioi­den huol­to­päi­vi­tys­ten tason sekä myös Win­dows 7 (alku­pe­räi­nen, SP1) — konei­den tilanne.
Lue samalla myös vii­mei­sin asia­kas­in­foni ja ota roh­keasti yhteyttä!

ter­vei­sin Jari