iOS 4.3.1 ja OS/X 10.6.7

Moi,

Apple iOS 4.3.1 info:

iOS 4.3.1 ‑ohjel­mis­to­päi­vi­tys
Tämä päi­vi­tys sisäl­tää paran­nuk­sia ja muita vir­heen­kor­jauk­sia, mukaan lukien:
• Kor­jaa iPod touc­hin (4. suku­polvi) ajoit­tai­sen grafiikkaongelman
• Rat­kai­see ongel­mia akti­voi­taessa joi­ta­kin mat­ka­pu­he­lin­verk­koja ja nii­hin liityttäessä
• Kor­jaa kuvien välk­ky­mi­sen jois­sa­kin tele­vi­sioissa Applen digi­taa­lista AV-sovi­tinta käytettäessä
• Rat­kai­see joi­den­kin yri­tys­verk­ko­pal­ve­lu­jen todentamisongelman
Tämän ohjel­mis­to­päi­vi­tyk­sen kanssa yhteen­so­pi­vat laitteet:
• iPhone 4 (GSM-malli)
• iPhone 3GS
• iPad 2
• iPad
• iPod touch (4. sukupolvi)
• iPod touch (3. sukupolvi)
Tämä päi­vi­tys sisäl­tää edel­lis­ten iOS-ohjel­mis­to­päi­vi­tys­ten turvallisuussisällön.
Lisä­tie­toja löy­tyy osoit­teesta: http://support.apple.com/kb/HT1222?viewlocale=fi_FI

Mac OS/X 10.6.7. info:

10.6.7‑päivitystä suo­si­tel­laan kai­kille Mac OS X Snow Leo­pard ‑käyt­tä­jille. Se sisäl­tää ylei­siä käyt­tö­jär­jes­tel­män kor­jauk­sia, jotka paran­ta­vat Macin vakautta, yhteen­so­pi­vuutta ja tur­val­li­suutta, mukaan lukien:
• paran­taa Takai­sin omaan Maciin ‑toi­min­non vakautta
• rat­kai­see ongel­man siir­ret­täessä tie­dos­toja tie­tyille SMB-palvelimille
• sisäl­tää useita pie­niä Mac App Store ‑vir­heen­kor­jauk­sia
Lisä­tie­toja tästä päi­vi­tyk­sestä löy­tyy osoit­teesta: http://support.apple.com/kb/HT4472?viewlocale=fi_FI
Tie­toja tämän päi­vi­tyk­sen tur­val­li­suus­si­säl­löstä löy­tyy osoit­teesta: http://support.apple.com/kb/HT1222?viewlocale=fi_FI