Apple iTu­nes 10.2 => iOS 4.3 jakoon 10.3.2011

Uutta iTu­nes 10.2:ssa
• Synk­ro­noi iPho­nen, iPa­din tai iPod touc­hin kanssa, jossa on iOS 4.3
• Paran­nettu koti­jako. Selaa ja toista iTu­nes-kir­jas­to­jen sisäl­töä koti­jaon avulla iPho­nessa, iPa­dissa tai iPod touc­hissa, jossa on iOS 4.3
Tie­toja tämän päi­vi­tyk­sen tur­val­li­suus­si­säl­löstä löy­tyy osoit­teesta: http://support.apple.com/kb/HT1222?viewlocale=fi_FI
ter­vei­sin Jari
PS: iTu­nes 10.2.1 myös ilmes­ty­nyt jo (9.3.2011 infona)
PS: iOS 4.3 — mitä uutta?


iOS 4.3 ‑ohjel­mis­to­päi­vi­tys 
Tämä päi­vi­tys sisäl­tää uusia omi­nai­suuk­sia ja paran­nuk­sia, mukaan lukien:
• Oma yhteyspiste*
— Jaa iPhone 4:n mat­ka­pu­he­lin­da­tayh­teys jopa vii­den lait­teen kanssa (yhdistä käyt­täen kor­kein­taan kol­mea Wi-Fi-yhteyttä, kol­mea Blue­tooth-yhteyttä ja yhtä USB-yhteyttä)
• iTu­ne­sin kotijako
— Toista Macilla tai PC:llä ole­van jae­tun iTu­nes-kir­jas­ton musiik­kia, elo­ku­via ja TV-ohjel­mia (vaa­tii iTu­nes 10.2:n)
• Uusia AirPlay-ominaisuuksia**
— Toista Kuvat-ohjel­man videoita, myös Kame­ran rul­lassa ole­via, iTu­nes-näyt­teitä ja kol­man­nen osa­puo­len AirPlayta tuke­vien ohjel­mien sekä verk­ko­si­vus­to­jen videoita Apple TV:llä
— Toista Apple TV:llä Kuvat-ohjel­man kuvae­si­tyk­siä Apple TV:ssä ole­vien siir­ros­ten avulla
• Nopeampi Safari Applen Nitro JavaSc­ript ‑moot­to­rin ansiosta
• HD-video­lähtö käyt­täen Applen digi­taa­lista AV-sovitinta***
— Katso Videot‑, iPod‑, Kuvat‑, YouTube‑, Safari- ja Key­note-ohjel­mien 720p:n terä­vä­piir­to­vi­deoita sekä tätä video­muo­toa tuke­via kol­man­nen osa­puo­len ohjel­mien videoita HDMI-näytöllä
• Ping-ominaisuudet
— Push-ilmoi­tuk­set kom­men­teille ja seurantapyynnöille
— Lähetä kap­pa­leita ja tyk­kää niistä suo­raan Toistettava-näytöllä
— Käyttörajoitukset
• Uusia asetuksia
— Voit aset­taa kuinka monta ker­taa vies­tin ilmoi­tusääni toistetaan
— iPa­din sivu­kyt­ki­mellä voit lukita näy­tön suun­nan tai mykis­tää ääni-ilmoi­tuk­set ja äänitehosteet
• Soita neu­vot­te­lu­pu­he­lin­nu­me­roon, mukaan lukien kes­key­tys pää­sy­koo­din lähet­tä­mistä var­ten, yhdellä napautuksella
• Virheenkorjauksia
Tämän ohjel­mis­to­päi­vi­tyk­sen kanssa yhteen­so­pi­vat laitteet:
• iPhone 4 (GSM-malli)
• iPhone 3GS
• iPad
• iPod touch (4. sukupolvi)
• iPod touch (3. sukupolvi)
*Vaa­tii iPhone 4:n, jossa on mat­ka­pu­he­lin­da­ta­pal­velu (sisäl­täen internet-jaon)
**Vaa­tii 2. suku­pol­ven Apple TV:n, jossa on ohjel­mis­to­ver­sio 4.2 tai uudempi
***iPhone 4, iPad ja iPod touch (4. sukupolvi)
Tie­toja tämän päi­vi­tyk­sen tur­val­li­suus­si­säl­löstä löy­tyy osoitteesta:
 <http://support.apple.com/kb/HT1222?viewlocale=fi_FI>