Win­dows 7 ja Win­dows Ser­ver 2008 R2 SP1 ilmes­tyi­vät 16.2.2011

Win­dows 7 ja Win­dows Ser­ver 2008 R2 Ser­vice pack Mul­ti­lin­gual DVD (x86 ja x64 platforms)Instructions and Resources
The fol­lowing 35 lan­gua­ges are inclu­ded: Ara­bic, Bul­ga­rian, Chi­nese-Hong Kong SAR, Chi­nese-Simpli­fied, Chi­nese-Taiwan, Croa­tian, Czech, Danish, Dutch, English, Esto­nian, Fin­nish, French, Ger­man, Greek, Hebrew, Hun­ga­rian, Ita­lian, Japa­nese, Korean, Lat­vian, Lit­hua­nian, Norwe­gian, Polish, Por­tu­guese-Brazil, Por­tu­guese-Por­tu­gal, Roma­nian, Rus­sian, Ser­bian, Slo­vak, Slo­ve­nian, Spa­nish, Swe­dish, Thai, Tur­kish, and Ukrainian.

 
Kysy lisää ko. asiasta allekirjoittaneelta.
= = = = = = =
Win­dows 7 ja Win­dows Ser­ver 2008 R2 Ser­vice Pack 1 tule­vat Mic­ro­sof­tin voluu­mi­li­sens­sia­siak­kaille, Mic­ro­soft Deve­lo­per Network ja Mic­ro­soft Tech­net-asiak­kaille tar­jolle ja ladat­ta­vaksi 16.2.2011. Ja kai­kille muille SP1 ilmes­tyy 22. hel­mi­kuuta, win­dow­sup­da­ten, manu­aa­li­sen lataa­mi­sen sekä uusien tie­to­ko­nei­den ja pal­ve­li­mien esia­sen­nuk­sien kautta.
Kysy lisää kuinka voit auto­maat­ti­sesti sel­vit­tää kaikki muut­kin IP-ver­kon lait­teet ja ohjel­mis­tosi. Ja samalla voi­daan tar­kis­taa Win­dows XP, Win­dows Vista ja muut­kin tuot­teet ja kriit­ti­set päivitykset.
Ovatko ohjel­masi ja ATK-ympä­ris­tösi ajan tasalla?
Mic­ro­soft Inter­net Explo­rer, Mozilla Fire­fox, Google Chrome, Apple Safari ja Opera selai­mesi ver­siot? Win­dows-käyt­tö­jär­jes­tel­mät (95, 98, NT, ME, XP, Vista, 7, 2003 Ser­ver, Ser­ver 2008), Mic­ro­soft Office, Norton/F‑Secure/McAfee/Norman, Apple Quick­time, Apple iTu­nes, Adobe Rea­der, Adobe Acro­bat, Adobe Shockwave, Foxit Rea­der, Oracle (Sun) Java Run­time Envi­ron­ment, Real Player, Skype ja WinZip -> esi­mer­kiksi näistä kai­kista saa­daan skan­nat­tua reaa­liai­kai­nen sta­tus, yhden sekun­nin, tark­kuu­della. Ja nii­den hot­fixit, puut­tu­vat Ser­vice Pack ‑ver­siot ja muut saa­daan sel­vi­tet­tyä Suo­raan­Suo­neen — audi­toin­nilla. Vuo­den 2010 ja tämän vuo­den osalta käy­tän­nön esi­merk­kejä löy­tyy tästä.
Lue IT audi­toin­nista lisää tästä lin­kistä.
ter­vei­sin Jari, CISA