Trans­la­tor — suomi-ara­bia esimerkki

Moi,
Googlen kään­nös tekee len­nosta siis saman. Mic­ro­soft Trans­la­tor tekee reaa­lia­jassa. Tässä esi­merkki jonka näytin:
Mic­ro­soft Trans­la­tor esi­merkki: suomi — ara­bia käännös
suo­mesta ara­bi­aan, kään­nös var­maan kau­hea mutta tek­ni­sesti toi­mii ja kään­nös­ko­neet kehit­ty­vät kyllä.
Doau­di­tin pää­si­vulla oikeassa pal­kissa on GTrans­late, Googlen vas­taava pal­velu joka kään­tää tällä het­kellä 58 eri kie­lelle. Kokeile vapaasti sekä Mic­ro­soft Trans­la­tor että Google Trans­late, reaa­liai­kai­nen “raa­ka­kään­nös”. Jos ei muuta niin pys­tyy kat­so­maan sel­lais­ten net­ti­si­vu­jen sisäl­töä jota kieltä ei osaa sanaa­kaan. Itse käy­tän venä­jän kie­li­siin sivui­hin kun Lap­peen­ran­nassa ko. kie­len koh­dalta tulee työ­asioissa esille.
kiän­nös­ter­vei­sin Jari