Run­Kee­per — iPho­nessa ilmai­seksi ladattavissa

Moi,
eli tam­mi­kuun 2011 alusta on ollut Run­Kee­per myös saa­ta­villa ilmai­seksi Applen kaupasta.

Alla esi­mer­kit, tal­vi­la­jista ja kesä­la­jista, sama paikka molem­missa kyseessä (Lap­peen­ran­nan len­to­ken­tän ympäri).
Jos Mac- tai Apple-asioita, ja nii­den kyt­ke­mi­nen eri­tyi­sesti osaksi yri­tyk­sen Win­dows-ympä­ris­töjä, ota ihmeessä yhteyttä.
3.1.2011:
Tässä tam­mi­kuussa 2011 kokeilu hiih­don osalta iPhone 4 tas­kussa len­kin aikana. Alem­pana on myös samasta maas­tosta juok­su­ko­keilu kah­della iPo­nella, 3 ja 4, saman ohjel­man avulla.
PS: laita oikeassa ylä­lai­dassa ole­vaan “Hae verk­ko­si­vulta… ” => hakusa­naksi “iPad koke­muk­set” niin iPa­distä siellä lisää. iPa­dis­ta­kin voi siis myös kysyä samalla kertaa.

27.10.2010:
Apple iPhone 4:n Run­Kee­per. Toi­mii ja hyvin näkee että puhuin län­ti­sen puo­len las­keu­tu­mis­koh­dalla puo­li­sen kilo­met­riä puhe­li­messa ja sil­loin oltiin Resume-tilassa. Kun puhelu lop­pui, GPS heräsi takai­sin hen­kiin ja sit­ten juok­suas­ke­lia taas uudes­taan. Ihan vas­taava kuin Nokian lait­teille Sport­sTrac­ker siis. Tai vaik­kapa Heia­Heia logiikka. Mutta iPhone pitäisi olla muu­alla kuin verk­ka­ta­kin etu­tas­kussa ja siitä nap­pi­kuu­lok­keet kor­villa. Kun lai­toin lisäksi vii­den minuu­tin välein Sum­ma­ryn, oli lii­kaa­kin mm. Hanna Paka­ri­sen Pape­ri­mie­hen tytär — kap­pa­leen kes­kellä noita kaik­kia yhteen­ve­toja, in English, ja kaik­kea mah­dol­lista. Mutta toi­miva vaikka itse en pidä­kään nap­pi­kuu­lok­keita taval­li­sesti ulkourheillessani.

Mutta toimi ok sekä iPhone 3 ja 4 lait­teilla =>  kaksi iPho­nea molem­missa tas­kuissa on liikaa!
ter­vei­sin Japa