ope­raat­to­rien data­pa­ke­tit ja kk-rajoitukset

Moi,
käy­tän esi­merk­kinä siis Sone­raa tässä tapauksessa.
Jos sinulla on käy­tössä Sone­ran data­pa­ketti, van­hem­mille “rajat­to­man datan” pake­teille on lai­tettu 800 Mega­ta­vun rajoi­tus per kk päälle kai­kessa hil­jai­suu­dessa. Aina­kaan asiak­kaille ko. infoa ei ole tul­lut suo­raan ja osa luke­nut sen netistä ITvii­kon, Tie­to­vii­kon tai mui­den leh­tien net­ti­si­vuilta. Jos las­ku­tus­kuu­kau­den data­ra­joi­tus tulee päälle, siitä tulee 80 % koh­dalla teks­ti­vies­tinä Sone­ralta varoi­tus. Itse­kin voi tie­ten­kin seu­rata iPho­ne­sissa (tai iPa­dissa) datan määrää:

eli kun 800 Mt täyt­tyy, saa­puu kaksi teks­ti­vies­tiä josta sel­viää lisä­me­go­jen hinta:

Kuten yllä ole­vasta kuvasta näkyy, Suo­messa käy­te­tään “hidas­tet­tua” nopeutta kun esi­mer­kiksi Englan­nissa lopet­taa datan kulku koko­naan jos kk-raja täyt­tyy. Ja esi­mer­kiksi Kana­dassa käy­tän­nössä kai­kissa ADSL- ja muissa kiin­teissä yhteyk­sissä on mak­simi datan siirto/kk rajoi­tus päällä. Suo­messa net­ti­pal­ve­luo­pe­raat­to­rit har­ras­ta­vat samaa mal­liin: Sinun yritys.fi net­ti­si­vu­jen mak­si­mi­lii­kenne on esi­mer­kiksi 6 Gt/kk ja ylit­tä­viltä osilta mak­sat X Euroa jokai­selta ylit­tä­vältä 100 Mega­ta­vulta lisäkuluja.
Kan­nat­taa siis oman ope­raat­to­risi (Sonera, Elisa, Sau­na­lahti, DNA, pai­kal­li­nen puhe­li­nyh­dis­tys, uudet VOIP-poh­jai­set vir­tu­aa­lio­pe­rat­to­rit) suun­nalta var­mis­taa miten sinun data­liit­ty­mäsi kulut/kk ja lisä­me­go­jen kus­tan­nuk­set muo­dos­tu­vat. 800 Mt:n kk-kulu­tus vaa­tii aktii­vista käyt­töä (Face­book, säh­kö­posti aina synk­ro­ni­soin­nissa, Spo­ti­fyn, muun vas­taa­van strea­ming median, net­ti­ra­dion käyt­töä, jne) mutta voi tulla yllä­tyk­senä. Kun uusi las­ku­tus­kausi alkaa, siitä tulee sit­ten uusi teks­ti­viesti että datayh­tey­tesi toi­mii normaalinopeudella.
Tot­ta­kai kan­nat­taa käyt­tää WLAN-yhteyttä jos sel­lai­nen on saa­ta­villa, se kulut­taa ainoas­taan puhe­li­men akkua. Tämä Suo­messa useim­mi­ten ilmaista, lukuu­not­ta­matta siir­re­tyn datan mää­rään poh­jau­tu­via WLAN-verk­koja. Mutta hotel­lien vas­taa­no­tosta saa­ta­vat lipuk­keet ovat myös aina­kin ulko­mailla sel­lai­sia että tie­to­lii­ken­ne­kais­taa voi­daan rajoit­taa per käyt­täjä myös lan­gat­to­missa verkossa.
ter­vei­sin Jari