OneWorld

Moi,
esi­merk­kinä: Apple iPho­nelle ja Apple iPa­dille jul­kaistu OneWorld — allians­sin aika­tau­lut len­noista. Fin­nair on myös mukana tuossa. Tässä esi­merkki käy­töstä Apple iPa­din kautta:Tie­ten­kin vaa­tii reaa­liai­kai­sen yhtey­den net­tiin jotta aika­tau­lut päi­vit­ty­vät. OneWorl­din net­ti­si­vuilta saa myös Win­dows- ja PDF-ver­sion kyllä käyt­töön vaik­kapa juna­mat­kalle Lap­peen­ranta — Hel­sinki omalle kan­net­ta­valle tutkittavaksi.
ter­vei­sin Jari