Mac App Store — ensim­mäi­set käyttökokemukset

Moi,
5.1.2011 ilmes­tyi Mac App Store. Se ei ole kyt­ketty, onneksi, iTu­ne­siin mutta käyt­tää kyllä ihan samaa Apple ID-tun­nusta kuin iTu­nes iPho­nessa, iPa­dissa sekä Macin ja Win­dow­sin iTu­nes-sovel­luk­sissa. Mitä vaa­tii käyt­töön­otto siis?
— päi­vitä Mac OS X — ver­sioksi 10.6.6 Omena-kuvak­keesta Ohjel­mis­ton päi­vi­tys… valinnalla
— tämän jäl­keen samaan Omena-valik­koon ilmes­tyy App Store… valinta

Kun App Sto­ren käyn­nis­tää, näyt­tää tältä:

Ja sieltä sit­ten vaan valit­se­maan ohjel­mia, niin kau­pal­li­sia kuin ilmai­sia. Kun ensim­mäi­nen ohjelma valittu ja haluaa ladata sen, kysy­tään Apple ID-tun­nuk­sia (samat kuin iTu­ne­sin käytössä):

Lata­sin kokeeksi kaksi ilmaista ohjel­maa, poke­rin ja Twit­ter for Macin:


Pika­käy­töllä näyt­tää erit­täin toi­mi­valta tavalta ja sama ansain­ta­lo­giikka kuin muis­sa­kin Applen Sto­reissa. Se mikä kiin­nitti huo­miota heti ensim­mäi­sen päi­vän päät­teeksi, vihai­set lin­nut myös ykkö­senä kau­pal­li­sista ohjel­mista. Angry Bird­sin Mac-ver­siolla hin­taa 3,99 Euroa mutta eri­tyi­sesti oli tosi pal­jon eri­kois­tar­jouk­sia monista suo­si­tuista ohjel­mista. Noin tuhat nimi­kettä alkuun mutta määrä kas­vaa var­maan tosi nopeasti.
Jos yli­päänsä Apple-asioita, eri­tyi­sesti Apple-tek­no­lo­gian kyt­ke­mi­sestä AD-toi­mia­luei­siin ja yhteis­käyttö Win­dows-ympä­ris­töissä => ota roh­keasti yhteyttä! Var­si­nai­sesti IT audi­tointi se mitä pää­työ­näni teen. Mutta kaikki uuden tek­no­lo­gian sovel­ta­mi­nen käy­tän­töön tulee esille kai­kissa asia­kas­ym­pä­ris­töissä joten ken­ties myös mm. WordPress/Drupal — MySQL/SQL — Win­dows 7 — Office 2010 — äly­pu­he­li­met (Nokian C- ja N‑sarjalaiset, Sam­sung Galaxy, Apple iPhone) ovat asioita joi­den avulla paran­ne­taan myös sinun­kin IT-ympäristöäsi.
ter­vei­sin Jari