wikileaks.fi avau­tui pe-iltapäivällä

Moi,
sekä lou­nas­kes­kus­te­luun että ilta­päi­vän kah­vi­kes­kus­te­luun vii­ta­ten www.wikileaks.fi on ollut rekis­te­röi­ty­neenä osoit­teena tans­ka­lai­sen nimi­pal­ve­lun (gratisdns.dk) pai­kal­li­sen Pet­teri Jär­vi­sal­men kautta hel­mi­kuusta 2008. Nyt se näyt­tää ole­van elossa, ken­ties saamme sitä kautta suo­men­kie­listä mate­ri­aa­lia jakoon?
Pal­ve­lin on PRQ AB:n IP-ava­ruu­dessa, sijain­ti­paik­kana Ruotsi, mitä toden­nä­köi­sem­min Tuk­holma mutta ko. tieto kat­sottu vain RIPEstä. Ori­gi­naa­lit sivut oli­vat verk­ko­hyök­käyk­sen koh­teena ja ne kaa­tui­vat myös kuor­mi­tuk­sen ja/tai pom­mi­tuk­sen takia. Myös Sveit­sin tun­nuk­sella ch on vas­taa­vat sivut näköjään.
ter­vei­sin Jari