TTL ry — Tie­to­tek­nii­kan lii­ton jäse­ne­dut (ESATKY)

Tie­to­tek­nii­kan lii­ton, TTL ry, jäse­ne­duista (http://www.ttlry.fi/jasenyys) voi mai­nita aina­kin seuraavat:
— lehti- ja kirjaedut
— ilmaista neu­von­taa tie­to­tek­nii­kan lakiasioissa
— säh­köi­nen uutiskirje
— kou­lu­tuk­sia ja jäsentapaamisia
— toi­min­taa ja ver­kos­toi­tu­mista TTL:n jäse­nyh­dis­tyk­sissä ja kerhoissa
— alen­nuk­sia ohjel­mis­toista sekä matka- ja hotellipalveluista
Seu­raa tilan­netta vuo­den 2011 alku­puo­lella myös Lap­peen­ran­nassa ja Etelä-Kar­ja­lassa. Palaan asi­aan lisää ESAT­KYn (Etelä-Sai­maan tie­to­jen­kä­sit­tely-yhdis­tys) mer­keissä heti vuo­den vaih­teen jälkeen.
ter­vei­sin Jari, ESAT­KYn pj 2011 -