Office Web Apps — nyt suo­meksi myös

Ohutta ylä­pil­veä tarjolla…

Mic­ro­soft Office Web Apps jul­kais­tiin itse­näi­syys­päi­vän 2010 tie­noilla myös suo­meksi =>  http://office.microsoft.com/fi-fi/web-apps/. Se ollut aikai­sem­min jo tar­jolla englan­nin kie­li­senä ver­siona, käy­tän­nössä sen aikaa kun MS Office 210 tuli viral­li­sesti mark­ki­noille kesä­kuussa 2010. Office Web App­sin käyt­töön tar­vit­set Mic­ro­soft Live (monelle tutumpi @hotmail.com tun­nuk­sena) — tunnukset.


Mic­ro­sof­tin yri­tys­asiak­kaille sama pal­velu on keväällä 2011 nimellä Office365. Nykyi­sin yri­tys­puo­lella siitä käy­te­tään nimeä Mic­ro­soft BPOS (Busi­ness Pro­duc­ti­vity Online Suite). Mutta molem­missa sama idea, mak­sat X Euroa/kk per käyt­täjä ja käy­tös­säsi on säh­kö­posti, Office-paketti ja Mic­ro­soft Communicator.
Lisä­tie­toa Mic­ro­sof­tin yri­tys­puo­len pil­vestä löy­tyy aina­kin linkeistä:
http://www.microsoft.com/online/fi-fi/default.mspx
http://office365.microsoft.com/
Vas­taa­via cloud ser­vices rat­kai­suja tar­joa­vat monet ATK-talot, ope­raat­to­rit, jne. Heillä on Mic­ro­sof­tin tuot­tei­den lisäksi pake­teis­saan VMwa­ren, Cit­rixin ja mui­den osa­puo­lien tuot­teita. Lisäksi Suo­men de facto haku­ko­nes­tan­dar­din Google Docs (tar­vit­set ainoas­taan Google Mail tun­nuk­set) on Googlen vas­taus Mic­ro­sof­tin Office Web Apps — platformille.

Esi­merk­keinä pil­vi­pal­ve­luita pienyrityksille

  • yri­tyk­sille Google Apps on pake­toi­nut yhteen yhtiön Google Docs — toi­mis­to­pa­ke­tin, Google Mail — säh­kö­pos­tin, kalen­te­rin sekä hal­lin­tao­mi­nai­suu­det. Sen nimenä on Google Apps for Busi­ness ja hin­ta­taso on noin 40 Euroa/käyttäjä/vuosi
  • talous­hal­linto-ohjel­mis­tot ovat yksi nopeim­min kehit­ty­neistä SAAS-tar­jon­nan osa-alueista. Suo­ma­laista tar­jon­taa edus­ta­vat esi­mer­kiksi Mae­stro, Fes­tum ja Procountor
  • asiakkuuden­hallinta­järjestelmiä (CRM) ja koko­nai­sia toiminnan­ohjaus­järjestelmiäkin (ERP) on myös tar­jolla samalla software as a ser­vice eli SAAS-mal­lilla. Tun­ne­tuin on var­maan yhdys­val­ta­lai­nen Salesforce.com. Suo­messa esi­merk­keinä ovat esim. Visma Severa ja Valueframe

DoAu­dit ei myy näitä rat­kai­suja eikä ATK-lait­teis­toja tai ATK-ohjel­mis­toja mutta kysy ihmeessä Cloud ser­vices — asioista lisää, käy­dään samalla koko IT-ympä­ris­tösi ja SEPA-asiasi samalla läpi. Mie­ti­tään mikä sinun yri­tyk­sel­lesi olisi oikea rat­kaisu. Se voi hyvin­kin olla nykyi­sellä omilla käy­tän­nöl­läsi jat­ka­mi­nen ja sen kehit­tä­mi­nen. Mutta saat samalla kau­pan päälle ulko­puo­li­sen, riip­pu­mat­to­man ja puo­lu­eet­to­man, näke­myk­sen ja vii­mei­sim­män tilan­teen missä ATK-rin­ta­malla Suo­messa ja maa­il­malla mennään.
pil­vi­ter­vei­sin Jari