10 vuotta sit­ten.. ja tule­vai­suus 2015?

Google aloitti kym­me­nen vuotta sit­ten ensim­mäi­sen mai­nos­ra­hoit­tei­sen pal­ve­lun, nimel­tään Google AdWorks. Google lähetti kai­kille ko. pal­ve­lua käyt­tä­neille video­vies­tin kii­tok­sena vii­kolla 50. Kii­tos­ten seassa tuli oikeasti mie­leen: Voiko yri­tyk­sen nimen hei­jas­taa kuun pin­nalle, ja onko se todel­lista jo esi­mer­kiksi vuonna 2015?

Kysei­sessä videossa on mui­ta­kin “huip­pu­tie­de­mies­ten” tule­vai­suu­den kokeita huu­mo­rilla hyös­tet­tynä. Ne nau­rat­ta­vat tänään mutta kun mie­timme miten Inter­net on muut­tu­nut 2000 — 2010, ovat var­maan nyky­päi­vää vuonna 2020, eikö vaan? Ole siis avoin uusille ehdo­tuk­sille ja mieti voiko omaa tie­to­tek­niik­kaasi ja toi­min­ta­ta­poja siir­tää myös 2010-luvulle.

Leluja, ohjel­mis­toja ja tek­niik­kaa jou­lu­pu­kin kontissa

Kun jou­luna itse kukin saatte uusia lait­teita, ohjel­mis­toja ja uusia tek­nii­koita — lait­teina jou­lu­pu­kin kon­tissa mm. Mic­ro­soft Kine­tic, Nin­tendo Wii, Sony Plays­ta­tion, Apple iPhone, Apple iPad, Apple iPod, Sam­sung Galaxy Tab, Sam­sung Galaxy X, Nokia C7 ja Nokia N8 sekä ohjel­mis­toina Win­dows 7 , Mac OS X Snow Leo­pard, Office 2010 for Win­dows, Office 2011 for Mac ja muita uutuuk­sia. Ota ihmeessä yhteyttä niin kyt­ke­tään niitä yri­tys­verk­koi­hin tammi-hel­mi­kuussa yhdessä IT audi­toin­tien kera. Kes­kus­tel­laan samalla uusista tek­nii­koista ja mah­dol­li­suuk­sista tehos­taa yri­tyk­sesi toimintaa!

Muista var­muus­ko­piointi!

Jos tie­dos­tosi on vahin­gossa pois­tettu, kan­net­ta­vasi kiin­to­levy rikki, USB-tik­kusi vial­li­nen tai ulkoi­nen media ei-luet­ta­vissa, pidä mie­lessä että käyt­tä­mil­läni IT audi­toin­ti­työ­ka­luilla saa ne useim­mi­ten myös palautettua.
Muu­ta­mia esimerkkejä:
— jos käy­tät Applen iTu­ne­sia, muista var­muus­ko­pioida iTu­nes-kir­jasto ja samassa hake­mis­to­ra­ken­teessa oleva Mobile Applica­tions-hake­misto (mikäli käy­tät iPo­dia, iPho­ne­sia tai iPadia)
— sinulla on vielä  Win­dows XP:n mukana tul­lut Out­look Express käy­tössä säh­kö­pos­tina =>  se löy­tyy todella mys­ti­sen nimi­sestä Iden­ti­ties-ali­ha­ke­mis­tosta oman Win­dows-käyt­tä­jä­pro­fii­lisi alta C‑asemaltasi
— Out­loo­kin POP3 pos­ti­laa­ti­kot teke­vät ns. PST-tie­dos­toja ja jos kova­le­vysi hajoaa, nuo pitää ottaa tal­teen mikäli haluat van­hat sano­masi tal­teen (usein ase­tuk­sissa mää­ri­tyk­set siten että ne on siir­retty oman kova­le­vysi C‑asemalla kun olet luke­nut ne)
— puhe­lin­ten (Nokia, Sam­sung ja Apple etu­ne­nässä) valo­ku­vat, videot ja kon­tak­tit => kai­kista kan­nat­taa olla kopiot myös tie­to­ko­neel­lasi koska puhe­li­men hard/­soft-rese­tointi ja monesti myös teh­das­a­se­tus­ten laitto huol­lossa huk­kaa kaikki tie­dos­tot mikäli var­muus­ko­piota ei ole olemassa
Älä siis tee häti­köi­tyjä rat­kai­suja vaan ota vika­ti­lan­teissa roh­keasti yhteyttä!

Mitä vuonna 2011? Aina­kin ohutta ylä­pil­veä (cloud)…

Mitä on vuo­den 2011 asioina ATK-alalla? Vii­mei­sin asia­kas­in­foni ker­too pää­koh­dat IT audi­toin­nin ja uusien tren­dien osalta ensi vuo­deksi. Aina niistä osa menee pie­leen mutta aina­kin ohjel­mis­to­jen osta­mi­nen pil­vestä ja lisen­sioin­ti­ta­po­jen muu­tos on se megat­rendi johon kaikki ATK-yri­tyk­set panos­ta­vat seu­raa­van 6–12 kk aikana.
ter­vei­sin Jari, CISA