Esi­merkki paik­ka­tie­dosta => se voi pal­jas­taa sinut tietämättäsi

Moi,
jos uudem­missa äly­pu­he­li­missa tai digi­ka­me­roissa lait­taa option päälle mal­liin “enable loca­tion data”, “ilmoita sijain­tini” niin ko. tieto tulee myös otet­tui­hin valo­ku­viin mukaan. Tässä esi­merkki kun näy­tin alun­pe­rin uusia omi­nai­suuk­sia vain ja ainoas­taan äly­pu­he­li­mien osalta:

Kun kat­soin otet­tua kuvaa tar­kem­min, kaikki oleel­li­set tie­dot siis sel­viä­vät oikealla sivulla ole­vista tie­doista auto­maat­ti­sesti. Siir­sin tie­dos­ton iPhone-puhe­li­mesta Apple iPhoto-ohjel­maan. Ko. ohjel­man kas­vo­jen­tun­nis­tus ehdotti jopa oikeaa hen­ki­lön nimeä kun se tun­nisti hänet aikai­sem­pien kala­ki­so­jen kuvien (joissa turk­ki­hattu päässä) perusteella!
Täl­lai­nen pii­lo­tieto voi olla jos­sain ja itse asiassa monissa tilan­teissa sel­lai­nen tieto jota ei vält­tä­mättä haluta tule­van ko. tavalla ilmi. Digi­ka­me­rat ovat teh­neet ko. tie­dot jo aikai­sem­min­kin mutta nyt se sijoi­te­taan siis auto­maat­ti­sesti myös paikkatietoon.
ter­vei­sin Jari
PS: Tämän kuvan otta­mi­sen jäl­keen kysytty lupa tähän => tänx Jussi.