Apple iPad — ensi­ko­ke­muk­set ja käyttökokemuksia

Moi,
pika­ko­kei­luna Apple iPa­dilla. Se mikä on huo­mioi­ta­vaa heti miten, USB-yhteyttä ei ole mutta minulla ko. asia oli etu­kä­teen tie­dossa. Blue­tooth kor­vaa osin yhteyk­siä koska se löy­tyy vakiona. Applen tapaan integroitu paketti mutta laa­jen­nus­vara tuolta osin rajal­li­nen. Mutta sit­ten käyttökokemuksiin.

Käyt­tö­kun­toon laitto

Myyn­ti­pak­kauk­sen purku ja loota asiakkaalle:

Laa­ti­kossa on mukana USB-piuha ja Applen laturi:

Virta päälle mutta ennen ensim­mäistä käyt­tö­ker­taa lai­tet­tava iTu­ne­siin, joko Win­dows- tai Mac-konee­seen kiinni USB-johdolla:

Sit­ten vaan WLAN ase­tuk­set kun­toon ja kokei­le­maan josko toi­mii ja voi­laa, pää­sin omille kotisivuilleni:

Asen­sin muu­ta­man iPhone/iPad — ohjel­mis­ton App Sto­resta, mm. YLEn Teksti-TV, HS.fi ja Ilta-Sano­mat toi­mi­vat hie­nosti. Ja ilmai­nen flip­peri ja sudoku, pika­fii­lik­sen saa­mi­seksi, oli­vat myös iPho­neen ver­rat­tuna muka­vam­pia käyttää.

Säh­köi­set leh­det — Anna ja Tek­nii­kan Maa­ilma esimerkkeinä

Vii­mei­sen kuu­kau­den aikana jopa Radio Novan haas­tat­te­luissa on jou­luun liit­tyen haas­ta­teltu nais­hen­ki­löitä että Anna-leh­dellä on iPad-ver­sio. Ei muuta kuin heti siitä hake­maan ensim­mäi­nen “ilmai­nen” iPad-sovel­lus leh­den luke­mi­seen. Juu, kyllä on ilmai­nen itse sovel­lus mutta leh­den luke­mi­seen vaa­di­taan sit­ten kyllä ihan Euroja:

Ja mie­hille vas­taa­vasti mai­nos­tettu TM:n iPad-ver­siota. Mutta sama juttu, Tek­nii­kan Maa­il­man iPad-ver­siossa samoin Visa vinkuu:

TM:n ilmai­sen näy­te­nu­me­ron (TM 2010 — 26.10.2010 numero) käyt­tö­ko­ke­mus oli ok.

Tuon kokoi­sen veh­keen voisi ottaa jopa mökillä aamiais­pöy­tään mutta sil­loin pitää olla 3G ‑tai WLAN-yhteys jotta aamun lehti on pai­no­tuore. Molem­pien leh­tien ulkoa­sua on sel­västi viri­telty iPa­dille joten sen osalta toi­mi­vat sekä Anna että TM hyvin.

Muut leh­det, mm. Wärt­si­län 247 sta­ke­hol­der magazine

Suo­men Kuva­leh­den ilmai­nen näy­te­nu­mero (SK 2010 — 26.9.2010), otsik­kona “Ruot­sin­kie­li­sillä on lii­kaa val­taa” oli ensim­mäi­nen suo­ma­lai­nen lehti iPa­dille. Se ilmes­tyy joka per­jan­tai. Ja käyt­tö­ko­ke­mus täy­sin ident­ti­nen Annan ja Tek­nii­kan Maa­il­man kanssa.
Hel­sin­gin Sano­mien HS.fi on myös tehty iPa­dille sovi­tet­tuna, aivan saman­lai­nen käyt­tää kuin iPho­nen hs.fi sovellus.
Pörs­siyh­tiöistä aina­kin Wärt­silä on jo löy­tä­nyt itsensä iPa­dille. Wärt­si­län twentyfour7 — osak­keen omis­ta­jien magazine — näyt­tää tältä:


Eli näemme var­maan mui­den­kin yri­tys­ten vuo­si­ker­to­muk­sia vuo­delta 2010 keväällä 2011 säh­köi­sinä versioina.

Säh­kö­posti — POP3, IMAP, Exc­hange, Gmail, Hot­mail jne

Säh­kö­pos­tin asen­nus, IMAP, POP3 ja Exc­hange 2007-ympä­ris­töi­hin oli täy­sin ident­ti­nen kuin Applen iPho­neen säh­kö­pos­ti­ti­lien lisää­mi­nen. Ei juuri mitään ongel­mia asen­nus­ten osalta.

Muuta muka­vaa

Lai­tan lisää käyt­tö­ko­ke­muk­sia kun­han käy­tän eri yhteyk­sissä ja tästä jat­ke­taan. Kokei­len kat­soa Suomi — Lat­via sali­ban­dyn MM-kiso­jen puo­li­vä­rien otte­lua. Aina­kin katsomo.fi vaa­tii Flash- ja/tai Sil­ver­light-laa­jen­nusta, se tök­kääkö yle.fi/urheilu johon­kin laa­jen­nuk­seen, jää siis nähtäväksi.
Ai toi­miko yle.fi/urheilu? Kuten ole­tin­kin, Flash-tukea ei ole Applen tuot­teissa (viral­li­sen seli­tyk­sen mukaan tie­to­tur­va­riski) => kat­soin alussa ja jätin sit­ten pöydälle:


Joten Sveitsi — Viro nel­jän­nes­vä­lie­rän kat­so­mi­nen myö­hem­min illalla jat­kui Win­dows 7 — koneelta IE 9 beta-selai­mella, Flash-tuen kera.

Datayh­tey­det kän­nyllä (3G, GPRS)

Jos käy­tät iPa­dia myös datayh­tey­dellä WLANi lisäksi, kan­nat­taa välit­tö­mästi tar­kis­taa että oman ope­raat­to­risi kanssa on “raja­ton”, “mak­simi”, “teho” valinta koska voi muu­ten tulla yllä­tyk­senä lisä­las­kun kera siir­re­tyn datan määrä. Tam­mi­kuun 19. päivä alkaa MTV3:lla uusi ohjelma, Tek­nari, ja sen verk­ko­ver­sion lataa­mi­nen iPa­dille on vaa­ti­mat­to­masti  832 Megatavua!

Sosi­aa­li­set mediat, mm. iPa­dille Friendly

iPa­dille on käy­tän­nössä samat some-sovel­luk­set käy­tössä kuin iPho­nelle. Mikäli iPa­dille ei ole tehty omaa sovel­lusta (kuten Lin­ke­dIn tätä kir­joi­tet­taessa), iPhone-sovel­lus toi­mii iPa­dissa ja siinä on x2 — nap­pula jolla saa sen suu­re­ne­maan iPa­din koko näy­tölle. Face­boo­kin olalta täy­si­ve­ri­nen client on nimel­tään Friendly, iPad-ver­sio Naa­ma­Kir­jalle siis. Mes­sen­ger, Skype sekä muut taval­li­set sosi­aa­li­sen median ohjel­mis­tot löy­ty­vät iPa­dille myös suoraan.
Esi­merkki Friend­lyn ulkoa­susta tässä mukana:

Jos joku tyk­kää asiasta, Friendly näyt­tää kaikki tyk­kää­jät myös, toi­sin kuin iPho­nen Face­book joka näyt­tää vain muu­ta­man ko. lis­tasta. Lisäksi moni­puo­li­sempi käyt­tää kuin iPho­nen Face­book-sovel­lus osin tie­ten­kin suu­rem­man näy­tön ansiosta myös.

Mitä muuta Apple-maa­il­massa, yhdis­tet­tynä Windows-verkkoihin?

Kysy ihmeessä lisää => iPad‑, iPhone‑, Android- ja Sym­bian3-asioi­den kanssa vii­kot­tain teke­mi­sissä IT audi­toin­tien kera. Nor­maa­listi olen eni­ten teke­mi­sissä Mic­ro­soft-tek­no­lo­gioi­den kanssa (Win­dows 7, Office 2010, Exc­hange 2010, Sha­re­Point 2010, Active Direc­tory, WordPress, IIS 7.5 jne) mutta Mac OS X sekä iOS yleis­ty­neet myös yri­tys­käy­tössä viime vuo­den aikana.
ter­vei­sin Jari