Macin Out­look 2011-ver­siossa onnis­tuu suo­raan PST-tie­dos­to­jen avaus

Moi,
Mic­ro­soft Office 2011 for MACissa onnis­tuu suo­raan Win­dow­sin Out­loo­kin PST-tie­dos­to­jen avaus Out­look -> Tie­dosto -> Tuo — komen­nolla. Tämä toi­mii erin­omai­sesti, aikai­sem­min vaa­ti­nut eril­li­sen Mac-sof­tan ko. ope­raa­tio. Tai sit­ten pitä­nyt kik­kailla Out­look Express, Win­dows Mai, Thun­der­bir­din jne kautta ja yrit­tää saada niitä joko Entou­ra­geen tai Macin omaan Mail-clienttiin.

Huom! Pari gigai­sen satoja hake­mis­toja ja tie­dos­toja PST-tie­dos­ton avaa­mi­seen kan­nat­taa varata aikaa puo­li­sen tun­tia tehok­kaim­malla Mac Book Pro- & Out­look 2011-yhdistelmällä.
Mutta toi­mii ok, van­hat säh­kö­pos­ti­sa­no­mat haet­tiin. Ja pitää kyllä välit­tö­mästi kehua myös Macin Out­look 2011 ver­siota, suo­raan TO-ken­tässä tuho­ton määrä val­miita vas­taa­not­ta­jia vii­mei­sen kym­me­nen vuo­den ajalta ilmes­tyi. Sama omi­nai­suus toi­mii Win­dow­sin puo­lella Out­look 2010-ver­siossa myös.

Out­look 2003 ja 2007 osalta %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook — hake­misto löy­tyy ne TO-ken­tän muis­tissa ole­vat nimet jos tekee uuden Out­look pro­fii­lin ja tar­vit­see van­hoja vas­taa­not­ta­ja­tie­toja. Sijainti voi poi­keta hie­man, app­data tai applica­tion data mutta ko. logii­kalla löy­tää “huk­ku­neet” vas­taa­not­ta­jat siis ja tal­len­taa NK2-tie­dos­ton uuden, juuri teh­dyn Out­look pro­fii­lin päälle samalla nimellä. Tämä on muut­tu­nut Out­look 2010 ja Out­look 2011 osalta mutta ko. ohje toi­mii hyvin Out­look 2007 — pro­fii­leille siis.
Mikä vielä uupuu? Out­look 2011- Calen­dar View — Kalen­te­ri­nä­ky­mässä on viik­ko­nu­me­roi­den puut­tu­mi­nen Show Week Num­bers valin­nan osalta sel­vin puute. Tämä omi­nai­suus on Win­dow­sin Out­look 2007- ja 2010-versioissa.
ter­vei­sin Jari