Paral­lels Desk­top ja Mac OS X

Moi,
Paral­lels Desk­top 6‑versiossa on inter­graa­tiota paran­nettu enti­ses­tään Win­dow­sin, Ubun­tun ja Chro­men välillä:


Win­dow­sin, Macin ja Ubun­tun yhtei­se­losta — kysele lisää niin teh­dään samalla suun­ni­telma miten Mac ja Win­dows toi­mi­vat yri­tyk­sesi ympä­ris­tössä mah­dol­li­sim­man tehok­kaasti ja läpinäkyvästi.
ter­vei­sin Jari