Mic­ro­soft Office 2011 for Mac — vih­doin­kin myös Out­look mukana

Moi,
tänään ensim­mäi­set käyt­tö­ko­ke­muk­set Office 2011 for Macin osalta, ja eri­tyi­sesti Out­look 2011-ver­siosta. Entou­rage (ja Snow Leo­par­din oma Mail client) on kor­vau­tu­nut lähes Win­dows-tyy­li­sellä Out­loo­killa. Ja mikä parasta, kuten Mäkeissä yleensä, voi tehdä useam­man Exc­hange-pro­fii­lin saman Applen käyt­tä­jä­tun­nuk­sen sisälle. Eli voi olla oma säh­kö­posti Exc­hange-pal­ve­li­mella, asia­kas­pal­ve­lun pos­ti­loota, asiak­kaan Help­Desk-loota jne => ja kaikki unixin tyy­liin toi­mi­vat erinomaisesti.
Exc­hange-pro­fii­leita voi lait­taa käyt­töön useam­man. Eli aivan kuten ko. asian voi tehdä Sam­sung Galaxy ja Apple iPhone 3 ja 4 puhe­li­missa. Nokian E‑sarjalaisten sisään­ra­ken­nettu Mail for Exc­hange (MfE), yri­tys­pos­ti­laa­ti­kon, tapaista rajoi­tusta useam­man Exc­hange-tilin luo­mi­seksi ei edel­leen­kään koh­taa Macin OS X:n osalta. Mac-ver­sion Ofice 2011 Com­mu­nica­tor oli aivan saman­lai­nen kuin Win­dows-ver­sion Com­mu­nica­tor ins­tant mes­sa­gin­gin, videon ja kuva­ruu­dun jaka­mi­sen osalta.
Power­point 2011, Excel 2011 ja Word 2011, ne ymmär­si­vät aina­kin Visual basic for Applica­tions (VBA) — mak­roja joten Win­dows Office 2007/2010 — asia­kir­ja­poh­jat alkoi­vat toi­mi­maan myös Macissä.
Muu­ta­mia kuva­ruu­dun kaap­paus­ku­via tässä mukana:
Dock:

Help-About:

Yleisnäkymä:

ter­vei­sin Jari

PS: Mail for Exc­hange — tuki ja out-of-the box sup­port for Mic­ro­soft Exc­hange 2007 löy­dät aina­kin lin­kistä http://www.apple.com/macosx/exchange/ (englan­nin­kie­li­nen)