Mic­ro­soft Office 2010 Lan­guage Pac­kit — hyvä tietää

Moi,
Office 2010 lan­guage pac­kien eli kie­li­ver­sioi­den osalta on hyvä tie­tää tämä käy­tän­nön fakta => kun hank­kii englan­nin­kie­li­sen Office 2010 rin­nalle suo­men­kie­li­sen kie­li­pa­ke­tin Office 2010-pake­tille, mukana tule­vat myös seuraavat:
• näyt­tö­teks­tit suomeksi
• ohje­teks­tit suomeksi
• suo­men, englan­nin, sak­san, venä­jän ja ruot­sin tekstintarkistustyökalut
Täällä Itä-Suo­men alu­eella ruot­silla ei ole juu­ri­kaan mer­ki­tystä mutta kyril­lii­kan osalta se oikeas­taan tulee mel­kein kuin kau­pan päälle. Rus­sian key­board, kyril­lii­kan ase­tuk­set Lan­guage ase­tuk­sissa ja muut Win­dows 7‑käyttöjärjestelmän liit­ty­vät venäjä-ase­tuksrt => ota roh­keasti yhteyttä niin kat­so­taan samalla muut­kin Mic­ro­soft-ympä­ris­tösi asiat kun­toon IT audi­toin­nin mer­keissä läpi.
Suo­raan­Suo­neen-ter­vei­sin Jari