Blo­geista esi­merkki: Live Spaces => WordPress tek­niikka taakse

Moi,
Mic­ro­sof­tin Live-tun­nuk­sia käyt­tä­vät blog­gaa­jat saa­vat Mic­ro­sof­tin Live Spaces sivulle men­nessä seu­raa­van ilmoituksen:

Hyvä Win­dows Live Spaces ‑asia­kas
Spaces-tiliisi on tulossa tär­keitä muu­tok­sia, jotka vai­kut­ta­vat sinuun ja edel­lyt­tä­vät itsel­lesi sopi­van vaih­toeh­don valit­se­mista. Olemme innois­samme saa­des­samme ilmoit­taa paran­ne­tusta blo­gi­ko­ke­muk­sesta, joka on mah­dol­lista yhteis­työssä ensi­luok­kai­sen ja inno­va­tii­vi­sen blo­gi­pal­ve­lun, WordPress.comin, kanssa. Autamme sinua siir­tä­mään nykyi­sen Win­dows Live Spaces ‑blo­gisi WordPress.comiin tai lataa­maan sen myö­hem­pää käyt­töä var­ten. Ilmoi­tamme täten, että nykyi­nen tilasi sul­je­taan 16.3.2011.
WordPress? Myös DoAu­di­tin blog käyt­tää WordPres­sin tek­niik­kaa joten kysy ihmeessä lisää. Teh­dään samalla nykyi­sestä ympä­ris­töstä IT audi­tointi niin kat­so­taan mitä muuta kehi­tet­tä­vää yri­tyk­sesi osalta ken­ties on.
blog-ter­vei­sin Jari