Exc­hange 2010 OWA

Moi,
Exc­hange 2010 OWA (Out­look Web Access) lähes­tyy Win­dow­sissa Out­look 2007 ja Out­look 2010 look & feel ja Macissa Out­look 2011 tun­tu­maa. Se mikä on on asiak­kai­den osalta ilolla otettu vas­taan on hei­dän ennak­ko­luu­lo­ton asen­noi­tu­mi­nen uusiin Out­look client­tei­hin. Sekä Out­look 2010 Win­dows-puo­lella että upo­uusi Out­look 2011 Mac-puo­lella ovat ne ohjel­mat joi­den avulla on säh­kö­pos­tien osalta saatu uusia ideoita ja käyt­tö­ta­poja myös säh­kö­pos­tien orga­ni­soin­tiin. Macissä, kuten myös Android- ja iPhone-kapu­loissa useam­man Exc­hange-laa­ti­kon mää­rit­tä­mi­nen samaan aikaan käyt­töön on samalla ollut asia jolla Mic­ro­sof­tin Office 2010/2011 — paket­tien käyt­töä on tehos­tettu entisestään.
Jos haluat sel­vit­tää yri­tyk­sesi val­miu­den ottaa käyt­töön Mic­ro­soft Exc­hange 2010, joko yri­tyk­sesi omaan tie­to­lii­ken­ne­verk­koon asen­net­tuna tai ulkois­tet­tuna pal­ve­luna (kone­sali, pil­vestä, ope­raat­to­rilta) => ota yhteyttä niin teh­dään samalla IT audi­tointi koko ATK-jär­jes­tel­miisi. Sen poh­jalta voi­daan suun­ni­tella ympä­ris­tösi aina­kin vuo­sille 2011 — 2013. Tuon pidem­mälle en osaa ennus­taa mutta cloud com­pu­ting, pil­vi­pal­ve­lut, sekä var­masti ohjel­mis­to­jen lisen­sioin­ti­ta­van muut­tu­mi­nen lisenssi/henkilö, riip­pu­matta pää­te­lait­teesta, — peri­aat­teelle ovat asioita joista kes­kus­te­lemme — Suo­raan­Suo­neen — periaatteella.
Ota roh­keasti yhteyttä!


ter­vei­sin Jari