win­dow­sup­date => jos tie­to­kone käyt­tä­mättä pari­sen vuotta niin…

voi olla usko­mat­to­mat­to­man pal­jon Win­dows-päi­vi­tyk­siä tul­lut ko. aika­vä­lillä. Esi­merk­kinä IBM Think­Pad T61p mal­lin aikai­sempi kiin­to­levy joka otet­tiin uusio­käyt­töön. Konetta käy­tetty Win­dows Vis­talla edel­li­sen ker­ran loka­kuun lopussa 2008. Kun lap­top saa­tiin verk­koon, win­dow­sup­da­ten tilanne:

Eli hitaan lin­jan kanssa voi kes­tää. Lisäksi koneessa oli SP1, sekin päi­vi­tet­tävä lisäksi. Adobe Rea­der, Think­Pa­din omat aju­rit, virus­tor­junta ja mui­den ohjel­mien päi­vi­tys, kol­mi­sen gigaa siir­tyi päi­vi­tyk­sen yhtey­dessä lin­joja pit­kin mutta käyt­töön­otto yksit­täi­sessä konees­sa­kin voi olla pie­ni­muo­toi­nen pro­jekti jos kyseessä yksi­tyis­yrit­täjä kuten tässä tapauk­sessa oli.
ter­vei­sin Jari