IS demo — iPho­nen WordPress-sovel­luk­sella Apps­to­resta — ilmainen

iPhone WordPress demo 20.10.2010

Tämä tehty TV-ohjel­maa kat­sot­taessa äly­pu­he­li­mella. Arvaa mikä kuvassa? — Sum­man teh­taan Googlelle tuu­li­voi­maa tar­joa­vista nel­jästä WinWin­din myl­lystä yksi (kuva otettu puhe­li­mella 16.10.2010)
Eli jos net­ti­sivu tehty WordPres­sin päälle suo­raan, äly­pu­he­li­missa kaikki val­miina ja juuri otta­masi kuvan voi siir­tää Nokia N8 mal­lista suo­raan siis net­ti­si­vuille, tai blo­giin. Tek­ni­sesti sama asia siis, sama prosessi.
ter­vei­sin Jari