IE 6 — selain alkaa olla tiensä päässä => skan­naa kaikki muut­kin ohjel­mis­tot Suo­raan­Suo­neen — auditoinnilla

eli kuten otsi­kon info ker­too (ja aikai­sempi infoni mm. You­tube-tuen osalta https://doaudit.fi/blog/?p=60), monet pal­ve­lun­tar­joa­jat pois­ta­vat tämän vuo­den lop­puun men­nessä IE 6 — tuen omilta net­ti­si­vuil­taan. Näin infosi myös Osuus­pankki vii­kolla 41:

Mikäli haluat oman orga­ni­saa­tiosi tilan­teen kaik­kien selain­ten osalta (Inter­net Explo­rer, Mozilla Fire­fox, Opera, Apple Safari, Google Chrome) eri käyt­tö­jär­jes­tel­missä (Win­dows 98, Win­dows ME, Win­dows XP, Win­dows Vista, Win­dows 7, Win­dows Ser­ver 2000, Win­dows 2003 Ser­ver, Win­dows 2008 Ser­ver, linux, unix, iPhone, Sym­bian, Android, Meego) ==> ota yhteyttä, käy­te­tään Suo­raan­Suo­neen — audi­toin­tia ja sel­vi­te­tään kaikki muut­kin käy­te­tyt ohjel­mis­tot — täy­sin reaaliajassa!