Hel­posti 1000 Euron las­kun data roamingilla…

Moi,
käy­tän­nön casena, useam­malle käy­nyt sama juttu Itä-rajan suun­nalla. Menet työ- tai loma­mat­kalle Pie­ta­riin ja lataat pai­kal­li­sen ope­raat­to­rin kautta datayh­tey­dellä vaik­kapa Applen iPho­nella, data roa­ming ulko­mailla päällä ja sat­tu­moi­sin puhe­lin­ver­kon kautta tulee kappaleet:

Raja­ton — Tari­noita (jul­kaistu 6.10.2010) — 15 kap­pa­letta, yhteensä 48 minuut­tia => aika tar­kal­leen 100 Mt kap­pa­lei­den koko joten sen lataa­mi­nen Pie­ta­rissa Nevski Pros­pek­tilla Nevaa kat­sel­lessa 3G yhtey­dellä olisi 1210 Euron levy. Se mak­saa Apple iTu­nes Sto­ressa 8,99 Euroa (ilman data­siir­to­mak­sun las­ke­mista mukaan).

Eli kun menet Mos­ko­vaan tai Pie­ta­riin, ope­raat­to­riksi vaih­tuu esi­mer­kiksi Mega­fon (Pie­tari alla esi­merk­kinä, tilanne syksy 2010), hinnat:


eli jos on yhden (1) Mega­ta­vun lii­te­tie­dosto (tuon pie­nempi ei ole käy­tän­nössä yksi­kään Power­poin­tilla tehty esi­tys), sen avaa­mi­nen Venä­jältä mak­saa 50 kt * 2 * 10 = 1 Mt eli 0,605 Euroa * 20 = 12,1 Euroa siis.
Se Power­point-tie­dosto jonka tar­kis­timme oli kool­taan 5,75 Mta­vua joten pel­käs­tään  sen avaa­mi­nen mok­ku­lalla, sisään­ra­ken­ne­tulla SIM-kor­tilla läp­pä­riin tai äly­pu­he­li­mella mak­soi Pie­ta­rista käsin siis 12,1 * 5,75 = 69,6 Euroa kun data­liit­ty­mässä oli roa­ming päällä. Elämä on – sanoi­sin siis.
Venä­jän hin­noit­telu on täy­sin eri kuin EU-alu­een hin­noit­telu, Euron per minuutti kun vas­taat puhe­li­meen Pie­ta­rissa siis. Ja sama kaik­kien suo­ma­lais­ten ope­raat­to­rien SIM-kor­teilla (Sonera, Elisa, Sau­na­lahti, DNA).
ter­vei­sin Jari