Gmai­lin goggles — “pos­ti­pu­hal­lus­testi”

Moi,
kun tuli tänään myös esille… eli ilmai­sessa Google Mai­lissa on siis omi­nai­suus että ei tule lähe­tet­tyä mää­rät­tynä kel­lon­ai­kana pos­teja joi­den sisäl­töä ei ole mie­titty. Suo­men­net­tuna se on pos­ti­pu­hal­lis­testi, vai­keus­as­teet välillä 1–5 ja voi mää­ri­tellä ympäri vuo­ro­kau­den eri kel­loa­joille tasoja ja aikaa tehdä ko. las­ku­toi­mi­tus 60 sekun­nin aikana ennen lähe­tystä. Tässä esi­merkki vai­keus­ta­sosta 5:

Pääs­sä­las­kuna teki jopa sel­vin päin tiuk­kaa ehtiä minuu­tissa tehdä nuo.  Tie­doksi, kohta voi olla yhtenä omi­nai­suu­tena myös yri­tys­ten ja muissa kau­pal­li­sissa posteissa?
 ter­vei­sin Jari