Sam­po­pan­kin käyttö iPho­nella — mil­loin muut seuraavat?

Moi,

Sampo Pan­kin iPhone sovel­luk­sen sai ladat­tua mak­sutta Apple sto­ren kautta. Käyttö on tosi help­poa ja koe­ka­nii­nina ollut 65-vuo­tias elä­ke­läi­nen osasi suo­raan käyt­tää Sampo pan­kin sovel­lusta omilla tun­nuk­sil­laan. Mil­loin OP, Nor­dea, Tapiola ja muut tuo­vat vas­taa­vat omiin pal­ve­lui­hinsa? Kame­ran avulla var­maan voi kohta lukea las­ku­jen vii­va­koo­dit, sitä kautta aina­kin vää­rien viit­tei­den ja mui­den tie­to­jen vir­he­mah­dol­li­suus vähe­nisi entisestään.

Saman­lai­nen kär­ryn­pyörä on käy­tössä mm. eri mit­tayk­si­köi­den vaih­ta­mi­seksi toi­seen, ja hyvin toi­miva myös Sampo Pan­kin osalta valin­to­jen teossa:

Missä on lähin Lap­peen­ran­nan Sam­po­pan­kin kont­tori siis?

Eli kuten alla ole­vasta kuvasta näkyy, samaa kär­ryn­pyö­rän logiik­kaa käy­te­tään myös muissa sovel­luk­sissa (esi­merkki yksi­köi­den kään­tä­mi­sestä muo­dosta toiseen):

ter­vei­sin Jari