Elisa mukaan Apple iPho­nen myyntiin

Kaup­pa­leh­den artikkelista:
Ope­raat­to­rei­den kil­pailu äly­pu­he­li­na­siak­kaista kiris­tyy tors­taina 30.9.2010, kun Elisa aloit­taa Applen iPho­nen myyn­nin, kir­joit­taa Kauppalehti.
Telia­So­nera on tois­tai­seksi ollut ainoa iPho­nen myyjä Suo­messa. Telia­So­ne­ran iPho­nen voi ostaa vain yhtiön liit­ty­män kanssa, mutta Elisa tar­joaa Applen puhe­linta myös ilman liit­ty­mä­so­pi­musta. Eli­san mukaan eri­lai­sia iPho­nen ja liit­ty­män paket­teja voi­daan kui­ten­kin tuoda mark­ki­noille myöhemmin.
Äly­pu­he­lin­ten käyt­tä­jät ovat ope­raat­to­reille mie­lui­sia asiak­kaita, sillä he käyt­tä­vät pal­jon mobii­li­da­ta­pal­ve­luja. Telia­So­ne­ran mukaan iPho­nen omis­ta­jat tuo­vat jopa 75 euroa kuu­kausit­taista las­ku­tusta, kun muilta käyt­tä­jiltä saa­daan noin puo­let tästä.
Joi­ta­kin suo­sit­tuja äly­pu­he­lin­mal­leja jou­tuu tällä het­kellä jonot­ta­maan muu­ta­man viikon.
Eli­san tie­dote ilmes­tyi myös hei­dän net­ti­si­vuille => http://www.elisa.fi/ir/pressi/?o=5120.00&did=16567
ter­vei­sin Jari