päi­vi­tys­ten koot kas­va­vat rajusti

Moi,
Lait­tei­den ja ohjel­mien päi­vi­tys­ten koot kas­va­vat => tar­vetta tie­to­lii­ken­ne­no­peuk­sien tarkistamiselle?
Kai­kissa vii­mei­sen parin vuo­den aikana jul­kai­suissa ohjel­missa on auto­maat­ti­nen tar­kis­tus sekä lisens­sien että uusim­pien ver­sioi­den osalta. Mic­ro­sof­tin käyt­tö­jär­jes­tel­män ja Office-tuot­tei­den osalta se menee hyvin pit­kälti win­dow­sup­da­ten kautta. Hyvin ylei­sesti käy­tössä ole­vista ohjel­mista mm. Adobe Rea­der tar­kis­taa myös itsensä, samoin Applen ohjel­mis­tot (Quick­time, iTu­nes, iPhone, iPad, jne) käyt­tä­vät omaa Apple Software Update pal­ve­lua. Nokian puhe­li­missa on Nokia software upda­ter, Nokia PC Suite ja/tai Nokia Ovi Suite jotka tar­kis­ta­vat sekä oman ver­sionsa että infra­pu­nan, blue­toot­hin tai USB-kaa­pe­lin kautta kyt­ke­tyn puhe­li­men. Samoin esi­mer­kiksi Sam­sun­gin ja SonyE­rics­so­nin äly­pu­he­li­met teke­vät samalla tavalla.
Koska kaik­kien ohjel­mien (kriit­ti­set) päi­vi­tyk­set alka­vat olla sato­jen Mega­ta­vu­jen kokoi­sia, kan­nat­taa var­mis­taa että yri­tyk­sen tie­to­lii­kenne ei ole pul­lon­kaula myös­kään mui­den sovel­lus­ten käy­tön osalta. Tämä tulee esille jos käy­te­tään kone­kes­kus­ten tai yhä enem­män yleis­ty­viä pil­vi­pal­ve­luita (cloud com­pu­ting). Hyvänä esi­merk­kinä kas­va­neista päi­vi­tys­ten koosta on 11.8.2010 jul­kaistu Apple iPhone iOS 4.02 päi­vi­tys — juh­lava 380 Mega­ta­vua, siis puhe­li­men päivitys!

Jos tie­to­lii­ken­neau­di­toin­nille tar­vetta, sel­vi­tys pul­lon­kau­loista tai tar­peista LAN/WAN/W­LAN-asioi­den osalta, ota siis roh­keasti yhteyttä.
ter­vei­sin Jari
PS: Mic­ro­soft Office 2010 ensim­mäi­nen kriit­ti­nen päi­vi­tys (10.8.2010 illalla win­dow­sup­da­ten kautta) nopeut­taa eri­tyi­sesti Out­look 2010 käyt­töä. Se ei ollut kuin hie­man yli mega­ta­vun, mutta paran­taa vakautta ja nopeutta.
PS2: Sam­sung Galaxy 5 ja kuinka se asen­ne­taan Exc­hange-ympä­ris­töön? Ja Sam­sung Kies? — Ota yhteyttä, Android on uusin hype ja käy­tän­nön koke­musta sen osalta. Sam­sung Kie­sin käyt­tö­liit­tymä kiel­tä­mättä näyt­tää Mac OS X:n kal­tai­selta, eikö vaan?

<