Mic­ro­soft Secu­rity Essen­tials — ilmai­nen virustorjunta

Moi,

eli http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=e1605e70-9649–4a87-8532–33d813687a7f&displayLang=fi

kan­nat­taa lait­taa tuo koti­käyt­töön. Voit esi­mer­kiksi pois­taa Avas­tin, AVG:n tai jon­kun muun (ilmai­sen) virus­tor­jun­ta­tuot­teen ensin, sit­ten MS Secu­rity Essen­tial asen­nus. Se on ilmai­nen koti­käy­tössä ja myös pie­nissä yri­tyk­sissä, alle 10 käyt­tä­jää jos lon­kalta muistan.

Ylei­sin­foa löy­tyy tästä lin­kistä.

ter­vei­sin Jari