Win­dows XP SP2 ja Win­dows 2000 => 13.7.2010 jälkeen

Mic­ro­soft päi­vit­tää 13.7.2010 vii­meistä ker­taa Win­dows 2000:sta ja Win­dows XP Ser­vice Pack 2:ta. Molem­pien käyt­tö­jär­jes­tel­mä­ver­sioi­den elin­kaari nimit­täin on päättymässä.
Tämän jäl­keen näi­den käyt­tö­jär­jes­tel­mien käyt­tä­mi­nen on vähin­tään­kin ris­kial­tista, sillä Mic­ro­soft ei enää paik­kaa niistä löy­ty­neitä tie­to­turva-auk­koja. Tosin SP2:sen käyt­tä­jät sel­viä­vät suh­teel­li­sen hel­polla päi­vit­tä­mällä SP3:een. Sen sijaan Win­dows 2000 ‑käyt­tä­jien olisi aika luo­pua 10-vuo­ti­aasta relii­kistä tai ottaa koneensa pois ver­kosta hait­taoh­jel­mia keräämästä.
Tiis­tain päi­vi­tys kor­jaa yhteensä neljä haa­voit­tu­vuutta, joista kolme on kriit­tistä ja yksi ainoas­taan tär­keä. Kriit­ti­sistä haa­voit­tu­vuuk­sista kaksi liit­tyy Win­dow­siin ja loput kaksi haa­voit­tu­vuutta Mic­ro­soft Officeen.
Lisä­tie­toa aiheesta https://doaudit.fi/blog/?p=154
ter­vei­sin Jari