MS Office 2010 HUP — suo­men­kie­li­nen versio

Moi,
jos yri­tyk­sel­läsi on ns. SA-sopi­mus (Software Assu­rance) Mic­ro­sof­tin Officesta niin Mic­ro­sof­tin Koti­käyt­tö­oh­jel­man (HUP — Home Use Pro­gram) asiak­kaana saat myös suo­men­kie­li­sen Mic­ro­soft Office Pro­fes­sio­nal Plus 2010:n hin­taan 12.95 €.
Kysy yri­tyk­sesi Mic­ro­soft-sopi­muk­sista vas­taa­vilta seu­raa­vat: työ­säh­kö­pos­tio­soite (jonka tie­dät­kin) ja yri­tyk­sesi ohjelmakoodi.
Tie­doksi, tämä tuli 16.7.2010 myös Suo­messa saataville.
Kie­linä löy­tyy sit­ten (se punai­nen alle­vii­vaus oiko­lu­vussa) noin 32 eri kie­li­pa­ket­tia, ne ovat mak­sul­li­sia ja voi hank­kia erik­seen saman tilauk­sen yhteydessä.
ter­vei­sin Jari